ИП Фаворит» За нас

“ИП ФАВОРИТ” АД е лицензиран инвестиционен посредник с предмет на дейност сделки с ценни книжа за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки, управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и пари, инвестиционни консултации относно ценни книжа, консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа; представителство на притежатели на ценни книжа пред емитента на ценните книжа и на общи събрания на притежателите на ценни книжа.

“ИП ФАВОРИТ” АД е член на “Българска Фондова Борса – София” АД и на “Централен Депозитар” АД от 1998г., като през 2002 г. е одобрен да извършва и дейност като регистрационен агент

За контакти:
София 1000 гр.
ул. “Ангел Кънчев” 25
тел. 02/ 981 34 69, 981 34 68
e-mail: info@ipfavorit.com

гр. Пловдив 4002 .
бул. “Васил Априлов” 93
тел. 032/ 64 39 82

 

 

Разкриване на информация съобразно нормативните изисквания