ИП Фаворит» Регистрационен агент

"ИП ФАВОРИТ" АД извършва и дейност като регистрационен агент която включва:

Издаване на дубликат на депозитарна разписка:
необходими документи: копие от лична карта;
такса – 12 лева за физически лица и 24 лева за юридически лица;
срок на изпълнение – два работни дни.
Забележка – подаването на заявка за дубликат на депозитарна разписка се извършва само лично.

Промяна на лични данни: име, ЕГН или адрес:
необходими документи – копие от лична карта;
такса – 10 лева за физически лица и 20 лева за юридически лица;
срок на изпълнение – два работни дни.
Забележка – таксата включва и издаване на нови депозитарни разписки

Наследяване и дарение:
необходими документи – копие от лична карта,
удостоверение за наследници,
нотариална делба;
такса:

- справка за портфейл – 12 лева;

- Трансфер по наследяване (за всички емисии ценни книжа) - 20 лева
срок на изпълнение – три работни дни.

Справка за портфейл:
необходими документи – копие от лична карта.
такса – 12 лева за физически лица и 96 лева за юридически лица;
срок на изпълнение – два работни дни