ИП Фаворит» Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ

приложими към договорите с клиенти на “ИП ФАВОРИТ” АД

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. (1) (изм. 28.04.2000 г.; изм. 10.03.2004 г.; изм. 27.01.2006 г.; изм. 31.10.2007 г.) Тези общи условия уреждат взаимоотношенията между клиентите и “ИП Фаворит” АД във връзка с осъществявания от последния предмет на дейност, свързан със:

1. приемане и предаване на нареждания във връзка с финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с финансови инструменти;

2. изпълнение на нареждания за покупка или продажба на финансови инструменти за сметка на клиенти;

3. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ финансови инструменти, по собствена преценка без специални нареждания на клиента;

4. предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с финансови инструменти;

5. предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансови инструменти за собствена сметка;

6. съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;

7. предоставяне на заеми за извършване на сделки с финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;

8. консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;

9. сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;

10. инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;

11. услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка.

Чл. 2. (1) (изм. 28.04.2000 г.; изм. 10.01.2004 г.; изм. 10.03.2004 г., доп. 31.10.2007 г.) “ИП Фаворит” АД е лицензиран инвестиционен посредник по смисъла на Закона за пазарите на финансови инсрументи и Закона за публичното предлагане на ценни книжа (с решение № 03-ИП/16.02.1998 г. на Комисията по ценните книжа и фондовите борси). “ИП ФАВОРИТ” АД е вписан във водения от Комисията за финансов надзор (наричана по-долу “Комисията”) регистър за инвестиционните посредници под № РГ-03-64, с право да извършва дейностите, посочени в чл. 1.

(2) Дружеството е вписано в съдебния регистър на СГС по ф. дело № 3099/16.03.1998 г., парт. № 45945, том 503, рег. I, стр 142, с БУЛСТАТ Ю, 121631500, с данъчен номер 1221132811.

Чл. 3. Клиенти на “ИП ФАВОРИТ” АД (наричан по-долу “Инвестиционен посредник” (ИП) могат да бъдат всички български и чуждестранни физически и юридически лица – съобразно изискванията на нормативните актове.

Чл. 4. (изм. 28.04.2000 г. ; изм. 27.01.2006 г.; изм. 31.10.2007 г.) Настоящите Общи условия имат сила за договори с клиенти с предмет:

1. приемане и предаване на нареждания във връзка с финансови инструменти, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с финансови инструменти;

2. изпълнение на нареждания за покупка или продажба на финансови инструменти за сметка на клиенти;

3. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ финансови инструменти, по собствена преценка без специални нареждания на клиента;

4. предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с финансови инструменти;

5. предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансови инструменти за собствена сметка;

6. съхраняване и администриране на финансови инструменти за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;

7. предоставяне на заеми за извършване на сделки с финансови инструменти, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;

8. консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;

9. сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;

10. инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с финансови инструменти;

11. услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на финансовите инструменти за собствена сметка.

Чл. 5. (1) Пълният текст на настоящите Общи условия стават част от конкретния договор с клиент само ако той заяви писмено, че ги приема.

(2) (изм. 31.10.2007 г.) ИП е длъжен при сключването на конкретния договор с клиент, да се позове изрично на общите условия и да му даде по подходящ начин и в подходящ срок възможност да се запознае с тяхното съдържание на траен носител по реда на Наредба № 38 (НИДИП).

(3) (изм. 28.04.2000 г.; изм. 10.01.2004 г.; изм. 10.03.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) ИП сключва и изпълнява договорите си с клиентите на базата на тези общи условия, Политиката за изпълнение на клиентски нареждания, Политиката за третиране на конфликти на интереси, други относими вътрешни актове на ИП, а също и съобразно изискванията и ограниченията на Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (НИДИП) и другите действащи нормативни актове.

(4) (нова 30.11.2000 г.; изм. 10.03.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) Конкретният договор, сключван с клиент, трябва да съдържа клауза, че клиентът е запознат с Тарифата за размера на комисионните, които “ИП Фаворит” АД събира във връзка с извършваните услуги и действия (наричана по-долу “Тарифата”), с Политиката за изпълнение на клиентски нареждания и Политиката за третиране на конфликти на интереси на “ИП Фаворит” АД и ги приема, че е получил на избран по негова инициатива траен носител информацията, която ИП е длъжен да му предостави съгласно ЗПФИ, ЗППЦК и НИДИП и/или други действащи нормативни актове, както и че е наясно с рисковете, свързани с инвестирането във финансови инструменти.

Чл. 6. (1) (изм. 23.04.2001 г.; изм. 10.03.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) ИП не може да сключва конкретен договор с непрофесионален инвеститор, чието съдържание се отклонява от тези Общи условия или възприетите от ИП Политики, освен ако отклонението е в явен интерес на клиента.

(2) (нова 31.10.2007 г.) ИП прилага процедура за класификация на клиентите по критериите на ЗПФИ и съобразно условията и реда на чл. 12, ал. 2, 3, 4 и 5 от НИДИП. Статутът на клиента като професионален, непрофесионален или приемлива насрещна страна се определя в конкретния договор и може да бъде променен за всяко отделно нареждане на клиента по негова инициатива.

Чл. 7. (изм. 31.10.2007 г.) Условията и сроковете на всеки договор за сделки с финансови инструменти се определят в конкретния договор, като се вземат предвид спецификата на отделните видове финансови инструменти, борсовия правилник и търговския обичай.

Чл. 8. (изм. 31.10.2007 г.) Ако това се уговори, ИП може да упражнява правата по финансовите инструменти, включително да събира доходите по тях.

Чл. 9. (изм. 28.04.2000 г.) ИП не може да извършва по занятие други търговски сделки.

Чл. 10. Ако ИП действа от името на клиента, следва да бъде упълномощен с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа на клиента. Предметът и обемът на представителната власт се уговарят със съответния договор и пълномощното.

Чл. 11. (изм. 28.04.2000 г.; изм. 10.03.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) В случай, че ИП извършва първично публично предлагане на ценни книжа по смисъла на глава шеста от ЗППЦК, той трябва да публикува потвърден от Заместник-председателя, ръководещ Управление Надзор на инвестиционната дейност към Комисията проспект и съобщение по начина и със съдържанието, установени в ЗППЦК и актовете по прилагането му.

 

II. (загл. изм. 31.10.2007 г.) ВИДОВЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ

Чл. 12. (изм. 28.04.2000 г.; изм. 22.06.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) ИП може да сключва и изпълнява сделки с всякакви финансови инструменти за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки по смисъла на чл. 3 от ЗПФИ

 

III. СРОК

Чл. 13. (изм. 31.10.2007 г.) Настоящите общи условия имат сила за страните след подписването на конкретния договор между тях и съобразно изискванията на чл. 5 и ги обвързват, докато между тях действа конкретния договор за сделки с финансови инструменти при условията на раздел XVII от тези общи условия.

 

IV. ДЪЛЖИМА ГРИЖА

Чл. 14. (1) (изм. 10.01.2004 г.; отм. 07.03.2006 г.)

(2) (отм. 07.03.2006 г.)

(3) (нова 07.03.2006 г, изм. 31.10.2007 г.) При извършване на инвестиционни дейности и услуги по чл. 1, ал. 1 от тези Общи условия, ИП е длъжен да действа честно, справедливо, като професионалист в съответствие с най-добрия интерес на клиента; да полага грижа на добър търговец за интересите на своите клиенти и да предпочита техния интерес пред собствения ; да ги уведомява за рисковете от сделките с финансови инструменти, както и да им предоставя информация на избран от клиента траен носител по реда и относно обстоятелствата, определени в НИДИП с цел вземане на информирано и обосновано инвестиционно решение.

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПОСРЕДНИК

Чл. 14а. (нов 31.10.2007 г.) (1) ИП е длъжен да положи всички разумни усилия за постигане на най-добър резултат за клиента като отчита факторите по чл. 30, ал. 1 от ЗПФИ, чиято относителна значимост се определя съобразно чл. 5 и чл. 2, ал. 3 и 4 от НИДИП. Счита се, че ИП е изпълнил задължението си по предходното изречение, ако следва специални инструкции на клиента.

(2) ИП приема и прилага Политика за изпълнение на клиентски нареждания, която осигурява спазването нормативните изисквания в случай на предаване на нареждания за изпълнение на друго лице.

Чл. 15. (1) (изм. 31.10.2007 г.) ИП е длъжен да предостави на непрофесионален клиент или потенциален непрофесионален клиент в подходящ срок преди сключване на договор и предоставяне на услуга, включваща изпълнение на нареждания за сметка на клиента, следната информация:

1. информация за Политиката за изпълнение на клиентски нареждания: описание на относителната значимост на факторите по чл. 30 ЗПФИ, определена в съответствие с критериите по чл. 5, ал. 1 от НИДИП, или метода, по който ИП определя относителната значимост на тези фактори; списък на местата за изпълнение, на които ИП разчита в най-голяма степен за постигане на най-добро изпълнение на нарежданията на клиенти; ясно и изрично предупреждение, че всички специални инструкции на клиента могат да попречат на ИП да предприеме необходимите действия за постигане на най-добър резултат при изпълнение на нарежданията на клиенти в съответствие с Политиката, за тази част от нареждането, до която се отнасят специалните инструкции;

2. информация за ИП, включително посочване, че ИП е лицензиран, регистрационен номер, дата и орган, издал лиценза; предлагани услуги и дейности; информация за финансовите инструменти – предмет на предлаганите от ИП услуги

3. условията по договире на ИП с клиенти;

4. обща информация по чл. 9, ал. 1 от НИДИП: наименование, адрес, телефон/факс, интернет страница и друга инфомация за контакт с ИП с посочване, че ИП е лицензиран, включително наименование и адрес на органа, издал лиценза; езиците, на които клиентът може да комуникира и да води кореспонденция, както и да получава документи и друга информация от ИП; начини на комуникация между ИП и негови клиенти, включително при изпращане и приемане на нареждания; вид, периодичност и срок за предоставяне на отчети и потвърждения до клиентите; описание на мерките, които ИП предприема, за да гарантира финансовите инструменти или пари на клиентите, включително кратко описание на системите за компенсиране на инвеститорите; описание на политиката за третиране на конфликти на интереси, включително допълнителна подробна информация за тази политика, ако клиента поиска това писмено;

5. общо описание н финансовите инструменти и на рисковете, свързани с тях, съобразено със статута на клиента (непрофесионален, професионален, приемлива насрещна страна): посочване на рисковете, свързани с конкретния вид финансов инструмент, включително обяснение на ливъриджа и неговите последици, както и рискът да се се изгуби цялата инвестиция; променливостта на цената и всички пазарни ограничения относно финансовите инструменти; изрично предупреждение, че инвеститорът може да поеме финансови и други допълнителни задължения, допълнителни към разходите за придобиване на финансовите инструменти; маржин изисквания или подобни задължения, ако са приложими; данни за гаранта и гаранцията, ако финансовите инструменти включват гаранция от трето лице;

6. условия и критерии, по които ИП определя статут на клиента, включително обстоятелствата, при които клиента може да бъде определен като приемлива насрещна страна, както и за правото му да поиска да бъде определен по различен начин и ограниченията на защитата при това определяне

7. информация за разходите и таксите по сделките: обща цена във връзка с финансовия инструмент или услугата, включително всички възнаграждения, комисионни, такси и разноски, данъци, платими чрез ИП, ако има такива или основата за изчисление на точната цена, ако не може да бъде определена, включително посочване на части, платими в чужда валута, курс и разходи за обмяна, ако има такива; изрично уведомление за възможността да възникнат други разходи, които не се плащат през ИП и не са наложени от него; правила и начини за плащане или друго изпълнеие;

8. информация за основните права и задължения на ИП и клиента при предоставяне на услуги на нов непрофесионален клиент;

9. информация от кое трето лице и къде могат да бъдат съхранявани предоставените на ИП пари и/или финансови инструменти, включително посочване на отговорността на ИП за всяко действие или бездействие или обявяване в несъстоятелност на това лице; изрично уведомление за възможността финансовите инструменти да се съхраняват в обща сметка при трето лице, включително в случай, когато националното законодателство не позволява финансовите инструменти на клиента и тези на третото лице или ИП да бъдат отделени с изрично посочване на рисковете за клиента;

10. изрично уведомление относно право на обезпечение, право на задържане върху клиентски финансови инструменти и/или пари, условия за възникване на право на прихващане в полза на ИП, както и възможността депозитарна институция да има право на обезпечение, задържане или прихващане.

(2) (изм. 10.01.2004 г.; отм. 31.10.2007 г.)

(3) (изм. 10.01.2004 г.; отм. 31.10.2007 г.)

(4) (изм. 10.01.2004 г. ; изм. 31.10.2007 г.) По време на действието на договор ИП предоставя на разположение на клиента си достъпната му информация, която е от значение за цената на финансовите инструменти – предмет на сделки, ако с това не се нарушава законова забрана.

(5) Изискването по ал. 4 не се прилага в случаите на управление на инвестиционен портфейл по собствена преценка без специални нареждания от клиента, както и при изпълнение на нареждания, давани изключително по собствена инициатива на клиента.

(6) (нова 29.06.2001 г.; изм. 10.01.2004 г. ; изм. 31.10.2007 г.) При сключване на договор и изпълнение на нареждане, ИП изисква от клиента, съответно от неговия пълномощник, да декларира дали:

1. (изм. 31.10.2007 г.)притежава вътрешна информация за финансовите инструменти, за които се отнася нареждането, и за техния емитент, ако финансовите инструменти се търгуват на регулиран пазар;

2. финансовите инструменти – предмет на нареждането за продажба или за замяна, са блокирани в “Централен депозитар” АД;

3. сделката – предмет на нареждането, представлява прикрита покупка или продажба на финансовите инструменти;

4. (нова 31.10.2007 г.) за пълномощник – дали извършва или е извършвал по занятие сделки с финансови инструменти в едногодишен срок преди сключването на договора с ИП;

5. (нова 31.10.2007 г.) получил ли е пълната информация по чл. 15, ал. 1, както и запознат ли е и приема ли Общите условия, Тарифата и Политиката за изпълнение на клиентски нареждания “ИП Фаворит” АД;

(7) (нова 29.06.2001 г.; изм. 10.01.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) ИП проверява в “Централен депозитар” АД дали върху финансовите инструменти, за които се отнася нареждането, е учреден залог или е наложен запор.

(8) (нова 29.06.2001 г.; изм. 10.01.2004 г., изм. 31.10.2007 г.) ИП няма право да изпълни нареждане на клиент, ако клиентът, съответно неговият пълномощник, откаже да подаде декларациите по ал. 6, т. 1 – 5 на настоящия член, декларира, че притежава вътрешна информация или декларира, че сделката – предмет на нареждането, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти.

(9) (нова 29.06.2001 г.; изм. 31.10.2007 г.) ИП няма право да изпълни нареждането на регулиран пазар, ако е декларирано или ако установи, че финансовите инструменти – предмет на нареждането за продажба, са блокирани в “Централен депозитар” АД, както и ако върху тях е учреден залог или е наложен запор.

(10) (нова 29.06.2001 г.; изм. 31.10.2007 г.) ИП няма право да изпълни нареждането извън регулиран пазар, ако е декларирано или ако установи, че финансовите инструменти – предмет на нареждането за продажба, са блокирани в “Централен депозитар” АД или върху тях е наложен запор.

(11) (отм. 31.10.2007 г.)

(12) (нова 07.03.2006 г.) ИП е длъжен да уведомява своите клиенти за съществуващата система за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, включително за нейния обхват и за гарантирания размер на клиентските активи, а при поискване да предостави данни относно условията и реда за компенсиране.

(13) (нова 07.03.2006 г.; изм. 31.10.2007 г.) ИП приема нареждания от клиенти с минимално съдържание по чл. 34, ал. 1 НИДИП. Подаване на нареждане от пълномощник се извършва само ако той представи нотариално заверено пълномощно, съдържащо представителна власт за извършване на разпоредителни действия с финансови инструменти и декларация по чл. 25, ал. 1 за едногодишен срок преди подаване на нареждането. ИП е длъжен да предостави на клиента подписан екземпляр от приетото нареждане по чл. 34, ал. 1, освен ако то е подадено по реда на чл. 19, ал. 3 и 4.

Чл. 16. (изм. 10.01.2004 г.) ИП не може да предлага съвети на клиенти – непрофесионални инвеститори, които не са поискали това, или консултации по въпроси, които не са поставени от тях.

Чл. 17. (изм. 28.04.2000 г.; изм. 31.10.2007 г.) ИП е длъжен да уведомява клиента за всички конфликти на интереси, които възникват или могат да възникнат във връзка с нерждането, както и за тяхното третиране от страна на ИП и съществува ли възможност да бъдат увредени интереси на клиента, съобразно възприетата от ИП Политика за третиране на конфликти на интереси

Чл. 18. (изм. 31.10.2007 г.) ИП е длъжен да посредничи, съответно да сключи и изпълни за сметка на клиента възложените му от последния сделки с финансови инструменти, включително като спази всички специални инструкции на клиента след като го е предупредил изрично за възможността последните да попречат на постигането на най-добър резултат.

Чл. 19. (1) (изм. 31.10.2007 г.)Когато сделката се сключва и изпълнява на фондова борса или на друг организиран пазар на финансови инструменти, за сключването и изпълняването се прилагат правилата на съответната фондова борса или организиран пазар, дори ако в договора между ИП и клиента да е уговорено друго.

(2) (нова 10.01.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) ИП може да сключва договори със свои клиенти чрез размяна на електронни изявления, подписани чрез универсален електронен подпис при спазване на изискванията на НИДИП.

(3) (нова 10.01.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) ИП може да сключва договори със свои клиенти и да приема нареждания чрез одобрена от регулиран пазар електронна система за търговия, която гарантира спазването на НИДИП и осигурява достъп на клиента до определено място на изпълнение.

(4) (нова 10.01.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) Достъпът до системата по ал. 3, въвеждането на нареждания от клиенти на ИП, съдържанието на подадените нареждания, декларирането на съответните обстоятелства, потвърждаването на сключена сделка и разплащането се осъществяват при спазване на изискванията на НИДИП и Правилата за достъп до съответната електронна система за търговия.

(5) (нова 10.01.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) В случаите на записване на акции срещу права при увеличаване на капитала на публично дружество ИП незабавно подава нареждане до “Централен депозитар” АД, съгласно Правилника на ЦД и уведомява инвестционния посредник, обслужващ емисията. Уведомяването по предходното изречение може да се извърши по телефон или друг дистанционен способ за комуникация, за което се съставя документ, заверен от лицето, извършило уведомяването, както и от лице от отдел “Вътрешен контрол” до края на работния ден.

Чл. 20. (1) (изм. 31.10.2007 г.) ИП може да се отклони от нареждането само ако пазарните условия към този момент са изключвали всички други възможности за запазване интереса на клиента и не е било възможно да се вземе неговото съгласие. В този случай ИП уведомява клиента за обстоятелствата по изречение първо при първа възможност.

(2) (изм. 31.10.2007 г.) Клиентът не може да се откаже от сделката, по чл. 20, ал. 1, ако ИП заяви, че поема неблагоприятната за клиента разлика в цената.

(3) (изм. 31.10.2007 г.) Клиентът няма право да се откаже от сделката, макар и ИП да не изяви готовност да заплати разликата в цената, ако последният установи обстоятелствата по чл. 20, ал. 1, както и че с извършената сделка ИП е предпазил клиента от по-големи вреди.

Чл. 21.(изм. 31.10.2007 г.) Ако ИП сключи и изпълни сделката при условия, по-благоприятни от установените от клиента в нареждането, цялата изгода принадлежи на последния.

Чл. 22. (1) (изм. 31.10.2007 г.) ИП е длъжен да сключи и изпълни възложените му сделки с финансови инструменти лично.

(2) Възлагане сключването и изпълнението на конкретна сделка на друго лице е допустимо само ако то е лицензиран инвестиционен посредник, възлагането е в съответствие с изискванията на ЗПФИ, ЗППЦК, НИДИП и други действащи нормативни актове, и ако клиентът е овластил за това ИП.

(3) ИП уведомява незабавно клиента за заместването.

Чл. 23. (изм. 31.10.2007 г .) ИП изпълнява с предимство нарежданията на клиента.

Чл. 24.(изм. 31.10.2007 г.) ИП изпълнява допълнителните нареждания на клиента, ако са направени най-късно 24 часа преди сключването на уговорена между клиента и ИП сделка и изпълнението им не причинява на ИП вреди. Условията по предходното изречение се считат за спазени, ако допълнителните нареждания са подадени и подписани:

1. лично от клиента или негов пълномощник с нотариално заверено пълномощно, съдържащо представителна власт за съответните действия;

2. от клиент с универсален електронен подпис;

3. изпратени са от клиента чрез дистанционен способ за комуникация, за което е съставен документ от отдел “Вътрешен контрол”, или

4. от клиент, притежаващ сертификат за подаване на нареждания чрез електронна система за търговия, ако са спазени изискванията за срок и изпълнението не причинява вреди на ИП.

Чл. 25.(изм. 31.10.2007 г.) ИП е длъжен да пази финансовите инструменти, паричните средства и другото имущество, което е получил във връзка с възложената му сделка. Финансовите инструменти и паричните средства се пазят в “Централен депозитар” АД или в банка, с която ИП сключва договор.

(2) (нова 10.03.2004 г.) Ако в изпълнение на сключен договор клиентът предоставя на ИП безналични държавни ценни книжа (ДЦК), емитирани от Министерството на финансите, те се водят в регистрите на Българската народна банка, съответно на първичен дилър на ДЦК, на името на клиента или на ИП съгласно предвиденото в договора и при спазване изискванията на Наредба № 5 от 2002 г. за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа.

(3) (нова 10.03.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) ИП съхранява паричните средства на клиентите си в обща банкова сметка, специално открита от ИП за пари на клиенти за сделки с финансови инструменти, или по индивидуални банкови сметки на клиентите, управлявани от ИП. Получените в брой парични средства на клиенти задължително се внасят по банкова сметка съгласно предходното изречение най-късно до края на следващия работен ден. В случаите на съхранение в обща банкова сметка ИП изисква изрично писмено съгласие от клиента.

(4) (нова 10.03.2004 г.) Ако в изпълнение на сключен договор клиентът предоставя на ИП налични ценни книжа, в договора се посочват мястото и начинът на тяхното съхраняване.

Чл. 26. (изм. 28.04.2000 г.; изм. 10.03.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) ИП е длъжен да отдели един от друг портфейлите от финансови инструменти на клиентите си, съгласно изискванията на ЗПФИ, ЗППЦК и актовете по прилагането им.

Чл. 27. (1) (изм. 30.11.2000 г.; отм. 10.01.2004 г.; нова 10.03.2004 г.) Клиентът има право на своевременна, точна и изчерпателна информация за сключените сделки.

(2) (изм. 30.11.2000 г.; изм. 10.01.2004 г.; изм. 10.03.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) ИП изпраща не по-късно от първия работен ден, следващ деня на сключването на сделка за сметка на клиент, която не е в изпълнение на договор за управление на индивидуален портфейл от финанасови инструменти и/или пари, по собствена преценка без нареждане на клиента, с обратна разписка или по друг начин, удостоверяващ получаването, писмено потвърждение за сключената сделка, с минимално съдържание, посочено в чл. 45, ал. 2 НИДИП. При приемане на потвърждание от трето лице от ИП се прилага чл. 45, ал. 1, изречение второ.

(3) (отм. 10.01.2004 г.; нова 10.03.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) Ако сетълментът не бъде извършен на посочената дата или възникне друга промяна в информацията, съдържаща се в потвърждението, ИП уведомява по подходящ начин клиента до края на работния ден, в който ИП е узнал за промяната.

(4) (нова 29.06.2001 г.; изм. 10.01.2004 г.; изм. 10.03.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) ИП в срок до 3 работни дни от писменото искане уведомява клиента за датата на въвеждане на нареждането на пазара и за номера на сделката на регулирания пазар и му предоставя друга допълнителна информация относно изпълнението на нареждането.

(5) (нова 29.06.2001 г.; изм. 10.01.2004 г.) ИП, включително когато действа само като попечител, изпраща на посочения от клиента адрес или представя на клиента по друг начин писмен отчет за наличностите и операциите по сметките му, с минимално съдържание, посочено в НИДИП.

(6) (нова 29.06.2001 г.; изм. 10.01.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) ИП, който е сключил договор за управление на индивидуален портфейл от ценни книжа и/или пари по собствена преценка без нареждане от клиента, най-малко в края на всеки месец, а ако не са сключвани сделки – в края на всяко тримесечие, представя на клиента отчет по предходната алинея със съдържанието по чл. 46, ал. 2 НИДИП, когато е класифициран като непрофесионален. Клиентът може да поиска писмено да му се предоставя отчет и потвърждения за всяка сделка поотделно по чл. 46, ал. 5 или отчет по чл. 46, ал. 3 НИДИП, който включва и отчета по чл. 49, ал. 1, ако клиентът е непрофесионален.

(7) (нова 29.06.2001 г.; изм. 10.01.2004 г.; изм. 10.03.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) Извън случая по предходната алинея ИП представя на клиента отчет по ал. 5 към 31 декември на съответната година, както и при поискване от клиента при условия и по ред, определени в договора. Ако общата наличност от ценни книжа и парични средства по сметките на клиента не надвишава 500 лева, ИП представя отчета само при поискване от клиента.

(8) (нова 29.06.2001 г.; изм. 10.01.2004 г.) ИП уведомява клиента си при условия и по ред, определени в договора, когато за клиента възникне задължение по чл. 145 от ЗППЦК в резултат на извършени за негова сметка сделки с финансови инструменти, включително при доверително управление на индивидуален портфейл от ценни книжа и/или пари.

(9) (нова 10.01.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) ИП предоставя отчет по ал. 5, 6 и 7 и при писмено поискване от клиента.

Чл. 28. Ако ИП действа от името на клиента, правата и задълженията по сделката се пораждат направо в правната сфера на клиента със сключването на сделката.

Чл. 29. (изм. 30.11.2000 г.; изм. 31.10.2007 г.) Ако ИП действа от свое име, но за сметка на клиент, е длъжен да уведомява клиента за всяка сключена сделка в изпълнение на негово нареждане и за наличностите и операциите по сметките на клиента за безналични ценни книжа в “Централен депозитар” АД по реда, предвиден в чл. 46, ал. 1, 2 и 3 и чл. 49, ал. 1, 2 и 3. Ако ИП действа от свое име, но за сметка на клиент, е длъжен да прехвърли резултатите от сделката на клиента в подходящ срок, уговорен между страните. Прехвърлянето на собствеността, съответно правата, върху финансови инструменти при сделки, сключени от името на ИП, се извършва чрез джиросване на съответните налични ценни книжа или и/или чрез предаване, придружено с предавателен протокол. Документите по прехвърляне на собствеността върху финансови инструменти са изправни, ако са във формата, която се изисква от законите на Република България и отговарят на условията, предвидени от съответния емитент. Прехвърлянето на собственост или права по безналични ценни книжа се извършва в съответствие с правилата, установени от “Централен депозитар” АД.

Чл. 30. (изм. 31.10.2007 г.) ИП е длъжен да даде на клиента сметка и да му предаде всичко, което е получил в изпълнение на нареждането.

Чл. 30а. (нов 31.10.2007 г.) (1) ИП не може:

1. да извършва сделки за сметки на клиент в обем или с честота, на цени или с определена насрещна старана, за които според обстоятелствата може да се приеме, че се извършват изключително в интерес на ИП;

2. да извършва за чужда сметка действия с пари и финансови инструменти, които негов клиент не притежава, освен при условията и реда на нормативните актове и актовете по тяхното приложение;

3. да извършва за чужда сметка действия с пари и финансови инструменти на клиент, за които не е оправомощен от клиента по начин, изискуем от нормативната уредба и тези Общи условия;

4. да участва в извършването, включително като регистрационен агент, на прикрити покупки или продажби на финансови инструменти;

5. да получава част или цялата изгода, ако е сключил и изпълнил сделката при условия, по-благоприятни от установените от клиента;

6. да извършва дейност по друг начин, който застрашава интересите на негов клиент или клиенти или стабилността на пазара на финасови инструменти.

(2) Забраната по ал. 1 не се прилага за сделки, за които клиентът е дал изрични инструкции по своя инициатива.

(3) ИП няма право във връзка с предоставянето на инвестиционни или допълнителни услуги да заплаща, предоставя и/или получава възнаграждение, комисионна или непарична облага, освен:

1. възнаграждение, комисионна или непарична облага, платени или предоставени от или на клиент или упълномощен по съответния ред негов пълномощник;

2. възнаграждение, комисионна или непарична облага, платени или предоставени на трето лице, съответно негов пълномощник, ако размера им е посочен предварително на клиента по достъпен начин, ясно, точно и разбираемо или ако размерът не може да бъде определен, е посочен начин на неговото изчисляване; заплащането/предоставянето е с оглед подобряване качеството на услугата и не нарушава задължението на ИП да действа в най-добър интерес на клиента;

3. присъщи такси, които осигуряват или са необходими с оглед предоставянето на инвестиционни услуги като разходи за попечителски услуги, такси за сетълмент и обмен на валута, хонорари за правни услуги и публични такси, и които по своя характер не водят до възникване на конфликт със задължението на ИП да действа честно, справедливо и професионално в най-добър интерес на клиента.

Чл. 31. ИП е длъжен да спазва стриктно правилата и условията на борсовата търговия и принципите на лоялната конкуренция.

 

VI. (загл. изм. 31.10.2007 г .) ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ОТНОСНО УПРАВЛЕНИЕ НА ПОРТФЕЙЛ ОТ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО СОБСТВЕНА ПРЕЦЕНКА, БЕЗ СПЕЦИАЛНИ НАРЕЖДАНИЯ ОТ КЛИЕНТА

Чл. 32. (1) (доп. 29.06.2001 г.; изм. 31.10.2007 г.) При управление на портфейл от финансови инструменти и/или пари по собствена преценка ИП отговаря само за добросъвестното и компетентно изпълнение на договорните задължения, но не и за постигнатия краен финансов резултат за клиента.

(2) ИП няма право да сключва сделки, които клиентът няма право да извършва съгласно действащото законодателство.

Чл. 33. (доп. 29.06.2001 г.; изм. 31.10.2007 г.) Договорът за управление на индивидуален портфейл от финансови инструменти и/или пари се сключва в писмена форма и в него задължително се включват следните клаузи:

1. ИП не обещава лихва и друг фиксиран положителен доход от управлението на портфейла;

2. (доп. 29.06.2001 г.; изм. 31.10.2007 г.) управлението на портфейла от финансови инструменти и/или пари се извършва изцяло за сметка и риск на клиента;

3. (отм. 30.11.2000 г.)

4. операциите, за извършване на които клиентът овластява ИП;

5. (изм. 31.10.2007 г.) вида на финансовите инструменти, които могат да бъдат придобивани от ИП за сметка на клиента;

6. (отм. 30.11.2000 г.;нова 10.03.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) информация за финансовите възможности на клиента, инвестиционни му цели, знания, опит относно услугите по чл. 5, ал. 2, т. 4 и 5, готовността му да рискува съгласно чл. 28 ЗПФИ, както и ограниченията на инвестиционната дейност, ако има такива;

7. (изм. 31.10.2007 г.) предоставените за управление финансови инструменти и пазарната им стойност кам момента на сключване на договора, ако са предоставени такива;

8. възнаграждението на ИП, разходите и начина на определянето им;

9. сроковете и начина на отчитане.

Чл. 34. Клиентът предварително дава потвърждението си за всяка операция или сделка, извършена от ИП, съгласно общите условия и клаузите на конкретния договор.

Чл. 35. (доп. 29.06.2001 г.; изм. 31.10.2007 г.) ИП сключва сделките и извършва действията по управлението на индивидуалния портфейл от финансови инсрументи и/или пари от свое име, но за сметка и риск на клиента. В случаите, когато е необходимо или клиентът желае, ИП действа от името на клиента, като в договора и пълномощно се определя обемът и параметрите на представителната власт.

Чл. 36. (1) (изм. 31.10.2007 г.) Ако не е посочено друго в договора, ИП се счита овластен от клиента по свое усмотрение да инвестира предоставените му средства във финансови инструменти, съгласно предмета си на дейност и получения лиценз, да продава, както и да заменя финансовите инструменти от портфейла и да реинвестира получените средства в нови финансови инструменти, като се ръководи от инвестиционните цели и стратегия на клиента, както и да инкасира лихви и дивиденти за негова сметка, които средства може също да инвестира във финансови инструменти.

(2) (изм. 31.10.2007 г.) Финансовите инструменти, парични средства или друго имущество, получени във връзка с нареждането или придобити по сключените в тази връзка сделки, се съхраняват съгласно чл. 25 от настоящите общи условия.

(3) (нова 30.11.2000 г.; изм. 31.10.2007 г.) При оценка на финансовите инструменти в портфейла на клиента, ИП използва метода на пазарните цени. Пазарна цена на корпоративни ценни книжа е:

1. средната цена на сключените с тях сделки на регулиран пазар в най-близкия ден от последния 30 – дневен период, в който тези финансови инструменти са се търгували в обем не по-малък от този на включените в портфейла на клиента ценни книжа, а относно финансовите инструменти, търгувани в държави с развити капиталови пазари, по списък, приет от Комисията – последната за съответния период цена на финансовите инструменти на пазара с най-голям обем търговия;

2. ако не може да се приложи т. 1 – цената “купува”, която се котира за тях, при условие, че е налице достатъчна сигурност за възможността съответният обем финансови инструменти да бъде продаден на тази цена;

3. ако с финансовите инструменти не са сключвани сделки в срока по т. 1, липсват котировки “купува” или ценните книжа не се търгуват на регулирани пазари, тогава те се оценяват по цената на придобиването им от клиента.

Чл. 37. (1) (изм. 10.01.2004 г.; изм. 10.03.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) ИП най-малко в края на всеки месец, а ако не са сключвани сделки – в края на всяко 3-месечие, и ако клиентът не е поискал писмено от ИП да получава отчет по чл. 46, ал. 5, ИП изпраща на посочения от клиента адрес писмен отчет по чл. 46, ал. 2 и чл. 49, ал. 1, 2 и 3 като включва и информация за:

1. подбора на инвестициите, състава и диверсификацията на портфейла, като посочва пазарната му стойност в началото и края на отчетния период;

2. пазарното състояние на финансовите инструменти в портфейла;

3. метода на оценяване на финансовите инструменти в портфейла;

4. подробности за сделките по управлението на портфейла, сключени през отчетния период, включително финансовите инструменти, върху които е учреден залог;

5. извършените за клиента разходи и начина за тяхното изчисляване.

(2) Към отчета по ал. 1 ИП прилагавсички документи, които е подписал, приел или предал за сметка на клиента, както и тези, които удостоверяват извършените за негова сметка правни действия.

(3) (изм. 10.01.2004 г.;изм. 10.03.2004 г.) И П предоставя отчет по ал. 1 и при писмено поискване от клиента.

Чл. 38. Възнаграждението на ИП по договора за доверително управление се определя като твърда сума или процент от стойността на портфейла или като процент от реализирания положителен резултат от управлението на средствата на клиента.

Чл. 39.(изм. 31.10.2007 г.) При прекратяване на договора – съгласно предвиденото в чл. 55 от настоящите общи условия, ИП е длъжен в седемдневен срок да се отчете пред клиента, а той е длъжен да приеме резултатите от управлението на портфейла и получи финансовите инструменти и/или паричните средства.

Чл. 40. (доп. 29.06.2001 г.; изм. 31.10.2007 г.) Към договорите за управление на портфейл от финансови инструменти и/или пари по усмотрение на ИП се прилагат и другите раздели от настоящите общи условия, доколкото не противоречат пряко или косвено на този раздел.

 

VII. “ДОГОВАРЯНЕ САМ СЪС СЕБЕ СИ”

Чл. 41. ИП може да “договаря сам със себе си” само ако такава клауза е изрично предвидена в сключения с клиента писмен договор. В случая се прилагат разпоредбите на чл. 38 от Закона за задълженията и договорите.

 

VIII. ТЪРГОВСКА ТАЙНА

Чл. 42.(изм. 31.10.2007 г.) При осъществяване на дейността си ИП е длъжен да пази търговските тайни на клиента, както и неговия търговски престиж; да не разгласява каквато и да било информация, предоставена от и/или отнасяща се до клиента, вкючително относно клиентски нареждания, освен когато е поискана от клиента и/или изрично упълномощено от него лице или в случаите, когато ИП е задължен да разкрие информация по реда на чл. 35, ал. 5 от НИДИП.

 

IX. ДНЕВНИК

Чл. 43. (1) ИП завежда в специален дневник по реда на постъпването им всички нареждания на клиентите си, включително идентичните нареждания, и ги изпълнява, като спазва този ред.

(2) За идентични се смятат нарежданията, които са еднакви по отношение на вид, начин и срок на изпълнение, и параметрите на цената.

(3) (изм. 31.10.2007 г.) ИП е длъжен да регистрира в дневника по реда на извършването им сключените сделки с финансови инструменти не по-късно от края на работния ден.

(4) За всяка сделка се отбелязва името или наименованието на страните по нея, времето на сключване, цената и начина на плащане, както и всички други реквизити, изисквани по НИДИП.

(5) (изм. 31.10.2007 г.) ИП е длъжен при поискване да предоставя на клиента информация и извлечение от дневника си относно сделките с предмет финансови инструменти на клиента.

(6) Дневникът се съхранява най-малко 5 (пет) години след приключването му.

 

X. СПЕСИМЕНИ

Чл. 44. Клиентът предоставя на ИП нотариално заверени спесимени от подписите на лицата, които могат да го представляват. ИП не е длъжен да изпълнява нареждания от лица, за които клиентът не е представил спесимени.

 

XI. СЪДЕЙСТВИЕ ОТ КЛИЕНТА

Чл. 45. (1) Клиентът има право да изисква точно изпълнение на договорните задължения от страна на ИП, като оказва максимално съдействие в тази насока.

(2) (изм. 31.10.2007 г.) Клиентът се задължава да дава точни, ясни и изчерпателни нареждания, както и ясна, точна и актуална информация, свързани с реализирането на договорните отношения.

(3) (изм. 31.10.2007 г.) Клиентът се задължава да изпълнява добросъвестно своите задължения. Той отговаря за автентичността на предоставените от него за продажба финансови инструменти, както и за достоверността на депозираните при ИП документи, които трябва да бъдат в необходимата форма. При констатиране на нередности по тях те следва да бъдат заменени с нови. В случай, че това не стане и се стигне до невъзможност за реализиране на сделката, отношенията между страните се уреждат като виновно неизпълнение на задълженията по нея.

(4) (нова 10.01.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) Клиентът не може да дава нареждания относно финансови инстументи, за които притежава вътрешна информация, или относно финансови инструменти, които са блокирани в “Централен депозитар” АД, както и да дава нареждания относно сделки, представляващи прикрита покупка или продажба на финансови инструменти.

 

XII. ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ

Чл. 46. (1) Клиентът е длъжен да заплати на ИП възнаграждение за всяка сключена и изпълнена сделка при условия, размер, срок и по начин, уговорени в конкретния договор.

(2) (отм. 30.11.2000 г.)

(3) Когато ИП се задължи да отговаря лично за изпълнението на задълженията по сключената сделка, той има право и на отделно възнаграждение, което се уговаря писмено.

(4) ИП има право на възнаграждение за събраните от него суми на клиента, което се уговаря отделно.

(5) В случай на посредничество ИП има право на възнаграждение и от двете страни по сделката.

(6) Възнаграждението се изплаща в 3 (три) дневен срок след изпълнението на сделката, освен ако страните уговорят друго.

(7) Безкасовото плащане се смята за извършено в момента, в който е заверена банковата сметка на ИП.

 

XIII. РАЗНОСКИ, ЛИХВИ И ВРЕДИ

Чл. 47. (1) (изм. 30.11.2000 г.; изм. 10.03.2004 г.; изм. 07.03.2006 г.; изм. 31.10.2007 г.) И П изисква плащане от клиент, който подава нареждане за покупка на финансови инструменти , в рамките на периода за сетълмент, освен в случаите, предвидени в чл. 40, ал. 1 и 2 НИДИП . Клиентът е длъжен при поискване от страна на ИП да му заплати направените разноски във връзка със сключената сделка, заедно с лихвите и вредите, които е претърпял във връзка с изпълнението на сделката.

(2) (нова 29.06.2001 г.; изм. 31.10.2007 г.) Ако правилникът на регулирания пазар на финансови инструменти допуска извършване на сделка, при която плащането на финансовите инструменти не се осъществява едновременно с тяхното прехвърляне, ИП може да не изиска плащане от купувача на финансовите инструменти при наличие на изрично писмено съгласие на продавача. Това се прилага съответно и при други прехвърлителни сделки с финансови инструменти.

(3) (нова 10.03.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) Когато ИП сключва сделки с финансови инструменти извън регулиран пазар той може да извършва тези сделки без съответно плащане при наличие на изрично писмено съгласие на прехвърлителя на финансовите инструменти. Това се прилага съответно и при други прехвърлителни сделки с ценни книжа.

 

XIV. НЕВИНОВНА НЕВЪЗМОЖНОСТ

Чл. 48. (изм. 30.11.2000 г.) Ако изпълнението на отделна сделка стане невъзможно, за което ИП няма вина, клиентът трябва да заплати на ИП направените от последния разноски и възнаграждение, съответно на извършената работа.

 

XV. РИСК И ОТГОВОРНОСТ

Чл. 49. (1) (изм. 31.10.2007 г.) Като страна по договора клиентът поема съзнателно и в пълния размер риска, свързан с реализацията на предоставените от него финансови инструменти.

(2) ИП се задължава изрично да предупреди клиента за съществуването на такъв риск, вероятния негов източник и възможността за реализиране на загуба за клиента в следствие на това. В изпълнение на това задължение на ИП и правото на информация на клиента, последният подписва декларация, че е информиран за наличието на риск.

Чл. 50. (1) (изм. 31.10.2007 г.) Ако ИП възложи сключването или изпълнението на възложената сделка с финансови инструменти на друго лице, без да е имал право да се замести, той отговаря за действията на заместника като за свои. ИП информира клиента по подходящ начин и в подходящ срок за възможността по изречение първо по реда на НИДИП.

(2) (изм. 31.10.2007 г.) Ако ИП възложи сключването или изпълнението на възложената сделка с финансови инструменти на друго лице, като е имал право да се замести, той отговаря за вредите, причинени от лошия избор на заместника си.

Чл. 51. ИП носи пълната отговорност по съхраняването на депозираните ценни книжа и придобитите резултати от сделките с грижата на добър търговец.

Чл. 52. (1) Страните носят отговорност за неизпълнението на конкретно договорно задължение по общия ред на Търговския закон и Закона за задълженията и договорите.

(2) (изм. 28.04.2000 г.; изм. 10.03.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) С оглед специфичната роля на ИП на капиталовия пазар, той носи и административнонаказателна отговорност по ЗПФИ, ЗППЦК и актовете по прилагането им.

(3) (нова 10.03.2004 г.) Отговорността за неизпълнение на договорните задължения се определя в договора.

Чл. 53. (1) В случай на пълно виновно неизпълнение неизправната страна дължи неустойка в размер, фиксиран в конкретния договор.

(2) В случай на забава неизправната страна дължи неустойка в размер, фиксиран в конкретния договор.

(3) Уредените в предходните две алинеи неустойки не препятстват възможността за търсене на обезщетение за реално претърпени вреди и пропуснати ползи, надвишаващи размера на неустойката.

 

XVI. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ

Чл. 54. (изм. 10.03.2004 г.) ИП отказва или спира изпълнението на сделка, включително едностранно прекратява договор с клиент, в случай че се установи факт или когато възникне съмнение за изпиране на пари по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари, за което незабавно информира съответните органи. В този случай ИП не носи отговорност за вреди, причинени от забавянето или неизвършването на сделката.

 

XVII. ПРОМЕНИ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРНИТЕ ОТНОШЕНИЯ

Чл. 55. (1) Всяка промяна в договорните отношения следва да се извърши с изрично писмено съгласие на страните под формата на анекс или допълнително споразумение и влиза в сила от момента на неговото подписване от двете страни.

(2) Нито една от страните не може да прехвърли правата си по този договор на трето лице, освен след получаване на писмено съгласие на другата страна.

(3) Договорните отношения се прекратяват:

1. с изтичане на срока на действие на съответния договор;

2. предсрочно по взаимно съгласие на двете страни;

3. при смърт или поставяне под запрещение на клиента;

4. при прекратяване на юридическо лице – страна по договора;

5. (изм. 31.10.2007 г.) с оттегляне на нареждането от страна на клиента;

6. с отказ от страна на ИП;

7. с писмено предизвестие, направено в едномесечен срок от всяка една от страните;

8. на други основания, предвидени в закона.

(4) (изм. 31.10.2007 г.) Клиентът може да оттегли нареждане, съответно упълномощаване за отделна сделка най-късно 24 часа преди сключването й. В такъв случай клиентът е длъжен да заплати на ИП направените от последния разноски, понесените от него вреди, както и уговореното възнаграждение. Действията, които ИП е извършил в изпълнение на нареждането, като не е знаел и не е могъл да узнае за неговото прекратяване, задължават клиента.

(5) ИП може да се откаже от конкретна сделка най-късно 24 часа преди сключването й. Ако отказът е неоснователен и ИП не съобщи своевременно за него на клиента, дължи обезщетение за причинените от отказа вреди.

(6) В случай на прекратяване на договорните отношения всяка от страните е длъжна да се отчете на другата страна и да й предаде всичко, което е получила във връзка с извършването на сделката в седемдневен срок.

(7) Редът за прекратяване на договорните отношения се урежда в конкретните договори и не може да противоречи на императивни законови разпоредби.

(8) Промените или прекратяването на договорните отношения нямат сила за настоящите общи условия.

 

XVIII. (изм. 10.01.2004 г.)ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ И ТАРИФАТА

Чл. 56. (1) (изм. 30.11.2000 г.; изм. 10.01.2004 г.) Промените в общите условия и Тарифата имат сила за клиента по заварен договор само ако те са му били съобщени и в дадения писмено достатъчен срок той е заявил, че ги приема.

(2) (изм. 30.11.2000 г.; изм. 10.01.2004 г.;изм. 10.03.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) Промените в общите условия се приемат от Съвета на директорите на ИП и влизат в сила в посочения в решението срок, а ако такъв не е посочен – незабавно.

 

XIX. УВЕДОМЛЕНИЯ

Чл. 57. (1) (изм. 10.03.2004 г.; доп. 31.10.2007 г.) Всички уведомления между страните ще се извършват в писмена форма и по начин, удостоверяващ получаването, на адресите на клиента и ИП, посочени в конкретния договор. Уведомления и информация, които ИП е длъжен да предостави на клиент по НИДИП, се извършват във формата и по начина, установен в НИДИП.

(2) (изм. 31.10.2007 г.) Уведомленията, които не са направени в писмена форма или не са изпратени на посочения от страната адрес, включително уведомления и информация, които не отговарят на чл. 57, ал. 1, изречение второ, нямат сила.

 

XX. СПОРОВЕ

Чл. 58. При възникнали спорове между ИП и клиента във връзка с изпълнението на договора, те следва да се уреждат по взаимно съгласие. В случай, че спорът не може да бъде разрешен, той се отнася до Арбитражния съд при БТПП – гр. София.

 

XXI. ПРИЛОЖИМО ПРАВО

Чл. 59. За неуредените в тези общи условия случаи се прилага българското търговско и гражданско право.

 

XXII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1. В случай, че се установи, че някое от тези общи условия или което и да е друго специално условие по договор, сключен между ИП и клиент, противоречи на императивни законови разпоредби, то разпоредбите на нормативните актове имат задължителна сила.

§ 2. (отм. 30.11.2000 г.)

§ 3. (изм. 10.03.2004 г.; изм. 31.10.2007 г.) Настоящите общи условия в пълният им текст и същия шрифт се поставят на видно и достъпно място в офисите на ИП.

§ 4. (изм. 28.04.2000 г.; изм. 31.10.2007 г.) Тези общи условия, приложими към договорите с клиенти при извършване на сделки с финансови инструменти, предмет на ЗПФИ, ЗППЦК и актовете по приложението им, са приети на основание чл. 16, чл. 280 – 292 от Закона за задълженията и договорите, във връзка с чл. 298, 348 – 360 от Търговския закон и във връзка с нормативното изискване на чл. 22, ал. 1 във връзка с чл. 23, ал. 1 и 2 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници.

§ 5. Тези общи условия са приети с решение от 03.04.1998 г. на Съвета на директорите на “ИП ФАВОРИТ” АД и отменят общите условия, приети на 16.12.1996 г. от Съвета на директорите на “ИП ФАВОРИТ” АД. Тези общи условия са изменени с решения на Съвета на директорите на дружеството от 28.04.2000 г., 30.11.2000 г., 23.04.2001 г., 29.06.2001 г., 10.01.2004 г., 10.03.2004 г., 22.06.2004 г., 11.10.2004 г., 27.01.2006 г., 07.03.2006 г. и 31.10.2007 г.