ИП Фаворит» Облигационни проспекти

   “ИП Фаворит” АД организира частното предлагане на пет емисии корпоративни облигации на “АутоБохемия” АД за общо над 20 000 000 лева номинална стойност. “АутоБохемия” АД е дружество, специализирано в продажби посредством финансов лизинг на леки автомобили с марка SKODA.

   Тези облигационни емисии са в последствие вписани в Комисията за финансов надзор и регистрирани за търговия на “БФБ – София” АД, като са едни от най-ликвидните и търгувани облигации на борсата. Много институционални и индивидуални инвеститори, банки и пенсионни фондове притежават в портфейлите си облигации на “АутоБохемия” АД.

Основни параметри и проспекти на облигационните емисии на “АутоБохемия” АД

№ емисия

1

2

3

4

5

ISIN код

BG2100008023

BG2100012041

BG2100024046

BG2100013056

BG2100007066

БФБ код

BAUTOB

BAUTOB2

BAUTOB3

BAUTOB4

BAUTOB5

размер

1 000 000 BGN

2 000 000 EUR

4 000 000 BGN

6 000 000 BGN

6 000 000 BGN

срок

2 г.

5 г.

3 г.

5 г.

5 г.

лихва

10%

6m EURIBOR +1,75%

8,50%

8,80%

8,00%

дата

10.10.2002

29.7.2004

17.11.2004

14.7.2005

07.3.2006

падеж

07.10.2004

29.7.2009

17.11.2007

14.7.2010

07.3.2011

 

вписване на емисия облигации в регистъра на ДКЦК

проспект - резюме

проспект - резюме

проспект - резюме

проспект - резюме

 

 

регистрационен документ

регистрационен документ

регистрационен документ

регистрационен документ

 

 

документ за ценни книжа

документ за ценни книжа

документ за ценни книжа

документ за ценни книжа