ИП Фаворит» Услуги

“ИП ФАВОРИТ” АД предлага на своите клиенти следните услуги:

1. Посредничество при сключване на сделки с ценни книжа на борсов и извънборсов пазар.
“ИП Фаворит” АД посредничи при сключване на сделки с ценни книжа, регистрирани на регулиран пазар (“БФБ – София” АД) и с такива, които се търгуват извънборсово, включително и с налични ценни книжа.
Сделките с ценни книжа, сключвани на “БФБ – София” АД се изпълняват в реално време по възможно най-добрата пазарна цена и при спазване на изискванията на борсовия правилник. Извънборсовите сделки с ценни книжа се изпълняват съгласно обявяваните от “ИП Фаворит” АД котировки или по договаряне между страните.
“ИП Фаворит” АД извършва посредничество при сделки с Държавни ценни книжа (ДЦК), корпоративни облигации, ипотечни и общински облигации, които се котират на “БФБ – София” АД или на извънборсов пазар.
“ИП Фаворит” АД посредничи при сключване на репо-сделки с ценни книжа и при извършване на суапови операции на различни финансови активи.
“ИП Фаворит” АД предлага на всеки свой клиент най-добри условия за инвестиции, съобразени с неговите личните предпочитания и финансови възможности, като се стреми да прилага най-високите стандарти при изпълнението на подадените поръчки.
Възнаграждението на “ИП Фаворит” АД за извършваните посреднически услуги при сделки с ценни книжа се определя съобразно действащата Тарифа за размера на комисионните, които “ИП Фаворит” АД събира във връзка с извършваните услуги и действия.

2. Услуги като регистрационен агент.
“ИП Фаворит” АД има сключен договор с “Централен депозитар” АД от месец април 2002 г. за предоставяне на услуги като регистрационен агент.
Действайки в качеството и на регистрационен агент “ИП Фаворит” АД извършва всички необходими процедури по прехвърляне на собствеността върху ценни книжа при предварително уговорена сделка между двете страни, включително услуги, свързани с наследяване и дарение на акции, издаване на дубликати на депозитарни разписки в случаите на изгубване или унищожаване, изготвюне на справка за състояние на портфейл от ценни книжа и други.
Извършените услуги от “ИП Фаворит” АД като регистрационен агент се заплащат съобразно действащата Тарифа за размера на комисионните, които “ИП Фаворит” АД събира във връзка с извършваните услуги и действия.

3. Посредничество при сключване на сделки с компенсаторни инструменти.
От септември 2002 г. компесаторните инструменти се търгуват на пода на “Българска Фондова Борса – София” АД
“ИП Фаворит” АД предлага посредническво при покупко-продажбата на компесаторни записи, поименни компесационни бонове и жилищни компесаторни записи, като прилаганите комисионни възнаграждения са едни от най-ниските за страната.

4. Консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия.
“ИП Фаворит” АД предлага на своите корпоративни клиенти следните разнообразни услуги, свързани с тяхното финансиране и оптимизиране на управлението:
изготвяне на анализи и консултации относно необходимостта от финансиране на съответното дружество и способите за осигуряването на такова финансиране при максимално добри параметри;
изготвяне на анализи и консултации относно оптимизиране на капиталовата структура и промишлена стратегия;
изготвяне на анализи и консултации относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия;
изготвяне на бизнес планове при отпускане на банкови кредити;
изготвяне на финансови анализи на предприятия.

5. Поемане на емисии и организиране на публично предлагане на ценни книжа.
“ИП Фаворит” АД предлага на своите корпоративни клиенти поемането на емисии и организирането на публично или частно предлагане на емисии от ценни книжа.
“ИП Фаворит” АД организира частното предлагане на пет емисии корпоративни облигации на “АутоБохемия” АД за общо над 20 000 000 лева номинална стойност. Тези емисии са в последствие регистрирани в Комисията за финансов надзор и листвани за търговия на “БФБ – София” АД като са едни от най-ликвидните и търгувани облигации на борсата. Много институционални и индивидуални инвеститори, банки и пенсионни фондове притежават в портфейлите си облигации на “АутоБохемия” АД.

6. Попечителски услуги.
“ИП Фаворит” АД осъществява представителство на притежатели на ценни книжа пред съответния емитент и на общи събрания на акционерите.