ИП Фаворит» Комисионни

    ТАРИФА
за размера на комисионните, които "ИП ФАВОРИТ" АД
събира във връзка с извършваните услуги и дейности

1.
ДЕЙНОСТ НА ИНВЕСТИЦИОНЕН ПОСРЕДНИК
1.1. Изпълнение на поръчки за сделки с акции и компенсаторни инструменти(вкл. таксите на БФБ и ЦД), както и сделките за покупка на акции срещу компенсаторни инструменти, на стойност:
  до 10 000 лева

от 10 000 лв. до 100 000 лв.
от 100 000 лева до 300 000 лева
от 300 000 лева до 500 000 лева
над 500 000 лева
2% от ст-та на сделката, но не по-малко от 12 лв.
1,5% от стойността на сделката
1,2% от стойността на сделката
1% от стойността на сделката
по договаряне
1.2. Изпълнение на поръчки за сделки с облигации (вкл. таксите на БФБ и ЦД) на стойност:
  до 10 000 лева

от 10 000 лева до 100 000 лева
над 100 000 лева
0,3% от стойността на сделката, но не по-малко от 12 лева
0,2% от стойността на сделката
0,1% от стойността на сделката
1.3. 1.4.
1.5.
Откриване на клиентска подсметка (без сделка)
Отмяна на поръчка
Издаване на депозитарна разписка (без сделка)
5 лева
5 лева
5 лева
1.6. Прехвърляне на ценни книжа по клиентска подсметка при друг инвестиционен посредник:
  за физически лица
за юридически лица
10 лева
20 лева
1.7. Сделки с ценни книжа и компенсаторни инструменти, осъществени през системата COBOS (вкл. таксите на БФБ и ЦД): без годишна такса
за сделки с акции и компенсаторни инструменти 0,5% от стойността на сделката, но не по-малко от 1 лев
за сделки с облигации 0,1% от стойността на сделката, но не по-малко от 1 лев
при прехвърляне на ценни книжа по клиентска подсметка при друг ИП 1% от стойността на сделката
2.
ДЕЙНОСТ НА РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ
2.1. Регистриране на предварително договорени сделки с ценни книжа 0,02 лева на брой ценни книжа, но не по-малко от 12 лева на сделка
2.2. Издаване на дубликат на депозитарна разписка:  
  за физически лица
за юридически лица
12 лева
24 лева
2.3. Промяна на персонални данни:  
  за физически лица
за юридически лица
10 лева
20 лева
2.4. Наследяване  
  Справка за портфейл 12 лева
  Трансфер по наследяване (за всички емисии ценни книжа) 20 лева
2.5. Справка на портфейл:  
  за физически лица
за юридически лица
12 лева
96 лева
3.
ДРУГИ УСЛУГИ
3.1. Управление на индивидуални портфейли от ценни книжа по договаряне
3.2. Нерегулярна справка за движение по регистър 70 лева
3.3. Изготвяне на Уведомления и Декларации по чл. 145 от ЗППЦК 30 лева
3.4. Инвестиционно обслужване (изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа, попечителство на ценни книжа и други) по договаряне
3.5. Инвестиционни консултации 70 лева на час
3.6. Изготвяне на анализ на финансовото състояние на дружество по договаряне
3.7. Услуга по блокиране на ценни книжа 12 лева
3.8. Посредничество на клиента по записване на акции при увеличението на капитала на публично дружество по договаряне, но не по-малко от 12 лева
3.9 Издаване на депозитарна разписка за придобити акции на ЦПТ 1 лев
3.10. Проверка на наличност на компенсаторни инструменти:
  при сключване на клиентски договор с ИП
без сключване на клиентски договор с ИП
без комисионна
5 лева на удостоверение
3.11. Разпределяне на дивиденти на клиенти на ИП за суми над 50 лева 0,2%, но не по-малко от 1 лев и не повече от 100 лева
3.12. Операции на каса (внасяне и теглене) за суми над 1 000 лева: 0,3%, но не по-малко от 3 лева и не повече от 100 лева
3.13. Попечителство и съхраняване на ценни книжа и парични средства: годишна такса
за ценни книжа на клиенти по регистър (в ЦД или друг регистър) 0,1% от пазарната стойност
за парични средства на клиенти 0,5% от пазарната стойност
3.14. Други услуги и действия, извършвани от "ИП Фаворит" АД по договаряне

Настоящата Тарифа е приета с Решение на Съвета на директорите на "ИП Фаворит" АД от 12.10.2005 г. и е изменена с решение на Съвета на директорите на "ИП Фаворит" АД от 10.10.2006 г. и 31.10.2007 г.