ИП Фаворит»Информация,предоставяна на клиентите по реда на Наредба №38

Информация, предоставяна на клиентите на “ИП Фаворит” АД при условията и по реда на Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници

Тази информация се предоставя задължително на Клиентите на “ИП Фаворит” АД (ИП) съгласно и по реда на Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (НИДИП) с цел вземане на информирано решение от страна на Клиентите на ИП и в изпълнение назадълженията по чл. 4, чл. 8, ал. 1, чл. 9, ал. 1 и ал. 3, чл. 10, чл. 12, чл. 18 и чл. 32 от НИДИП.

Инвестиционен посредник “ИП Фаворит” АД (наричан по-долу ИП) е лицензиран за извършване на дейности и предоставяне на услуги с решение № 03-ИП/16.02.1998 г. на Комисията по ценните книжа и фондовите борси. ИП е вписан във водения от Комисията за финансов надзор (наричана по-долу “Комисията”) регистър за инвестиционните посредници под № РГ-03-64, с право да извършва следните дейности и услуги :

1. приемане и предаване на нареждания във връзка с ценни книжа, включително посредничество за сключване на сделки във връзка с ценни книжа;

2. изпълнение на нареждания за покупка или продажба на ценни книжа за сметка на клиенти;

3. управление, в съответствие със сключен с клиента договор, на индивидуален портфейл, включващ ценни книжа, по собствена преценка без специални нареждания на клиента;

4. предоставяне на индивидуални инвестиционни консултации на клиент, по собствена инициатива или по искане на клиента, по отношение на една или повече сделки, свързани с ценни книжа;

5. предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка;

6. съхраняване и администриране на ценни книжа за сметка на клиенти, включително попечителска дейност (държане на ценни книжа и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с нея услуги като управление на постъпилите парични средства/предоставените обезпечения;

7. предоставяне на заеми за извършване на сделки с ценни книжа, при условие че лицето, което предоставя заема, участва в сделката при условия и по ред, определени с наредба;

8. консултации на дружества относно капиталовата структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги, свързани със сливания и покупка на предприятия;

9. сделки с чуждестранни средства за плащане, доколкото те са свързани с предоставяните инвестиционни услуги;

10. инвестиционни изследвания и финансови анализи или други форми на общи препоръки, свързани със сделки с ценни книжа;

11. услуги, свързани с дейността по предлагане за първоначална продажба на ценни книжа без безусловно и неотменимо задължение за придобиване на ценните книжа за собствена сметка.

Адрес на управление : София 1000, ул. “Ангел Кънчев” 25, тел./факс 02 981 34 69,

Интернет страница : www.ipfavorit.com,

e-mail : ipfavorit@ipfavorit.com.

Клиентите на ИП могат да комуникират, водят кореспонденция и/или да получават документи и друга информация на български и английски език лично или чрез упълномощено по реда на НИДИП лице в офисите на ИП , по факс и/или e-mail или чрез Интернет страницата на ИП и/или e-mail при условията на чл. 15, ал. 2 от НИДИП.

Информация по чл. 8, ал. 1 от НИДИП – условия по договорите на ИП с Клиенти

ИП е длъжен да предостави на Клиента тази Информация в достатъчен срок преди подписването на договор, както и друга относима информация за възприетите Политики и процедури в ИП съгласно вътрешните си актове, ЗПФИ, ЗППЦК и актовете по приложението им и/или други относими нормативни актове.

С подписването на договор Клиентът възлага, а ИП се задължава срещу определено възнаграждение да посредничи за сключването, както и сключва и изпълнява сделки с ценни книжа от името и за сметка на Клиента и/или от свое име и за сметка на Клиента при условия, определени за всяка конкретна сделка в отделна поръчка, подписана от двете страни и представляваща неразделна част от настоящия договор. За изпълнението на възложената работа Клиентът заплаща на ИП възнаграждение в размер и по начин, определени за всяка конкретна сделка в отделна поръчка – неразделна част от настоящия договор. Допълнителните разходи за Клиента, когато не се включват във възнаграждението на ИП и се посочват конкретно, отделно от комисионните на ИП. ИП е задължен да спазва точно всички условия, определени от Клиента в поръчката. Клиентът декларира, че е уведомен за възможността поставените от него условия в поръчката да попречат на постигането на най-добър възможен резултат. При пълно виновно неизпълнение или в случай на забава неизправната страна дължи неустойка, определена като конкретен размер от стойността на сделката, а също като пределна стойност. Ако изпълнението на отделна поръчка стане невъзможно, не по вина на ИП, Клиентът се задължава да заплати на ИП направените от последния разноски и възнаграждение, съответно на извършената работа, за което ИП го уведомява писмено. ИП е длъжен да информира Клиента за обстоятелствата по чл. 10 и чл. 18 от Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (НИДИП) за всяка конкретна сделка чрез Общо описание на финансовите инструменти, предлагани от “ИП Фаворит” АД, неразделна част от всяка отделна поръчка и договора съобразно предвидения в НИДИП ред. Договорът се сключва за срок от една година и се продължава автоматично за неопределено време в случай, че нито една от страните не поиска писмено прекратяването му с писмено предизвестие, направено в едномесечен срок от всяка една от страните. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащите и одобрени от КФН Общи условия, приложими към договорите с клиенти на “ИП Фаворит” АД, Тарифата за комисионните възнаграждения на “ИП Фаворит” АД, Политиката за изпълнение на клиетски нареждания на ИП, Политиката за третиране конфликти на интереси, други вътрешни актове на ИП, ЗПФИ, ЗППЦК, Търговския закон и други нормативни актове, касаещи тази материя.

Информация по чл. 9, ал. 1, т. 5 – 8 от НИДИП

Вид, периодичност и срок за предоставяне на отчети и потвърждения във връзка с извършваните инвестиционни услуги и дейности – чл. 17 – 21 от Политиката за изпълнение на клиентски нареждания на “ИП Фаворит” АД:

1. к огато ИП е сключил сделка за сметка на непрофесионален клиент в изпълнение на клиенско нареждане, която не е в изпълнение на договор за управление на индивидуален портфейл, ИП предоставя на траен носител не по-късно от първия работен ден, следващ сключването на сделката, потвърждение за сключената сделка. Ако потвърждението е прието от ИП чрез трето лице, уведомяването на клиента се извършва не по-късно от първия работен ден, следващ деня, в който ИП е получил потвърждението от третото лице.

2. когато сделката по ал. 1 е сключена за сметка на професионален клиент, ИП незабавно му предоставя на траен носител съществената информация за сключената сделка.

3. ако сетълментът не бъде извършен на посочената дата или възникне друга промяна в информацията, съдържаща се в потвърждението, ИП уведомява клиента по подходящ начин до края на работния ден, в който посредникът е узнал за промяната: на хартиен носител, вкл. чрез уведомление, изпратено чрез “Български пощи” с обратна разписка, куриер и др.; по факс, телефон, електронна поща, ако Клиентът е предоставил такава и е декларерирал съгласието си да получава информация от ИП по този начин. Информирането по телефон се извършва в присъствието на служител от отдел “Вътрешен контрол” за всеки офис, който съставя документ за предоставената информация до края на работния ден, който се подписва от лицето, предоставило информацията и “Вътрешен контрол”.

4. при подване на нареждания чрез система COBOS, потвърждението по т.2. 1., съответно информацията, се предоставят на Клиента чрез електронната система.

5. при предоставяне на услугата управление на портфейл на Клиенти, ИП предоставя на траен носител на всеки клиент периодичен отчет относно извършените за сметка на клиента дейности, свързани с управлението на портфейл, освен ако такъв се предоставя на клиента от трето лице. ИП предоставя отчет по тази точка на всеки шест месеца, когато е сключил договор с непрофесионален клиент, освен:

5.1. когато е направено писмено искане от Клиента до ИП да получава отчет на всеки три месеца;

5.2. в случаите по НИДИП, когато отчетът се представя един път на всеки 12 месеца;

5.3. когато в договора между ИП и Клиента се допуска ливъридж при управлението на портфейла; в този случай отчетът се представя най-малко веднъж месечно.

6. ИП уведомява непрофесионалния клиент за правото по т. 2.5 и 2.7, като Клиентът декларира с подписване на договора по какъв начин ще получава относимата при тези случаи информация, вкл. за случаите, в които се изисква негово писмено искане до ИП. Писмените искания и уведомления между ИП и неговите Клиенти се уреждат съобразно Общите условия на ИП.

7. клиентът има право да избере да получава отчет за всяка сключена сделка по управление на портфейла му след нейното сключване. В случаите по изречение първо ИП предоставя на клиента съществената информация за сделките на траен носител незабавно след тяхното сключване. В случаите, когато клиентът е непрофесионален, ИП му изпраща потвърждение за сделката, съдържащо информацията по чл. 18 Политиката за изпълнение на клиентски нареждания на “ИП Фаворит” АД, най-късно до първия работен ден, следващ сключването на сделката, или ако ИП е получил потвърждението чрез трето лице – не по-късно от първия работен ден, следващ получаването на потвърждението. Изречение трето не се прилага, ако потвърждението съдържа същата информация както потвърждението, което е изпратено незабавно на клиента от друго лице.

8. ИП уведомява непрофесионалния клиент, за чиято сметка управлява портфейл, когато има непокрити отворени позиции по условни сделки. В случаите, когато ИП извършва сделки във връзка с управление на портфейл за сметка на непрофесионален клиент или води сметки за такива клиенти, които включват непокрити позиции по сделки или прехвърляния, зависещи от бъдещи условни събития, ИП уведомява непрофесионалния клиент, когато загубите надхвърлят предварително определените по споразумение с клиента прагове. Уведомлението по изречение първо се извършва не по-късно от края на работния ден, в който тези прагове са надхвърлени, или когато това е станало в неработен ден – до края на следващия работен ден.

9. ИП уведомява клиента си при условия и по ред, определени в Общите условия, когато за клиента възникне задължение по чл. 145 от Закона за публичното предлагане на ценни книжа в резултат на извършени сделки с финансови инструменти за негова сметка, включително при управление на индивидуален портфейл от финансови инструменти и/или пари.

10. когато ИП държи пари или финансови инструменти на Клиент, му предоставя на траен носител най-малко веднъж годишно отчет със съдържание по чл. 21 от Политиката за изпълнение на клиентски нареждания на “ИП Фаворит”.

Мерки, които ИП предприема, за да гарантира финансовите инструменти и/или пари, които държи за сметка на Клиенти. Информация по чл. 32 от НИДИП

При сключване на договор с Клиент ИП открива клиенска подсметка в депозитарна институция при спазване на изискванията на чл. 28 от НИДИП. ИП съхранява финансовите инструменти на своите Клиенти в депозитарна институция по клиентски сметки към сметката на ИП.

ИП е длъжен да отдели своите финансови инструменти и парични средства от тези на Клиентите си. ИП не отговаря пред кредиторите си с финансовите инструменти и паричните средства на своите Клиенти, както и с ценни книжа, които са базови спрямо депозитарни разписки. ИП депозира паричните средства, предоставени от Клиенти или получени в резултат на извършени за тяхна сметка инвестиционни услуги, в кредитна институция най-късно до края на следващия работен ден.

ИП няма право да инвестира паричните средства на Клиент в колективна инвестиционна схема, ако Клиентът се противопостави на такъв начин на съхраняване на предоставените от него парични средства.

ИП няма право да сключва сделки за финансиране на ценни книжа с държани от него финансови инструменти на Клиенти или по друг начин да използва за собствена сметка или за сметка на друг Клиент такива финансови инструменти, освен ако Клиентът е дал предварително своето изрично съгласие за използване на финансовите му инструменти при определени условия и използването на финансовите инструменти се осъществява при спазване на тези условия. Съгласието по предходното изречение следва да бъде дадено писмено, ако Клиентът, чиито финансови инструменти се използват, е непрофесионален.

ИП поддържа отчетност и води сметки за държаните клиентски активи по начин, който му позволява във всеки момент незабавно да разграничи държаните за един Клиент активи от активите на останалите Клиенти на ИП и от собствените си активи. Отчетността и сметките по предходното изречение се поддържат по начин, който осигурява тяхната точност и съответствието им с държаните за Клиентите финансови инструменти и парични средства.

Система за компенсиране на инвеститорите по Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК)

Съществуващата в РБългария система за компенсиране на инвеститорите включва Фонд за компенсиране на инвеститорите, който осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционен посредник и на неговите клонове в приемащите държави при условията и по реда на Закона за публичното предлагане на ценни книжа (ЗППЦК) чрез набраните във фонда средства в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние. Всеки инвестиционен посредник, който държи, администрира или управлява пари и/или финансови инструменти на клиенти и за който по тази причина могат да възникнат задължения към клиенти, е длъжен да прави парични вноски във фонда съгласно чл. 77н, ал. 1 и 2 от ЗППЦК. Когато размерът или обхватът, включително процентът на компенсацията, предвидена в този закон, надхвърля размера или обхвата на компенсацията, осигурявана в държавата членка по седалището на инвестиционния посредник, който извършва дейност в Република България чрез клон, инвестиционният посредник може да участва във фонда с цел осигуряване на допълнителна компенсация на клиентите на неговия клон. В този случай фондът осигурява компенсация за разликата, надвишаваща компенсацията, осигурявана от системата за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти по седалището на инвестиционния посредник. Неплащането на дължимите по ЗППЦК вноски от инвестиционния посредник не лишава правоимащите клиенти на инвестиционния посредник от компенсация до размерите, предвидени в чл. 77г , които Фондът изплаща когато:

1. с решение на съответния окръжен съд за инвестиционния посредник е открито производство по несъстоятелност, включително когато производството по несъстоятелност е прекратено на основание чл. 632 от Търговския закон;

2. е отнет лицензът, съответно разрешението, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, с решение на компетентния орган в случаите по чл. 20, ал. 2, т. 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти , а относно инвестиционните посредници, които са банки - в случаите по чл. 36, ал. 2 от Закона за кредитните институции. В срок до 7 дни от получаване на решението фондът публикува най-малко в два централни ежедневника и на Интернет страницата си съобщение за постановеното решение и срока по чл. 77ф, ал. 2 , в който клиентите на инвестиционния посредник могат да предявят искане за изплащане на компенсация от фонда, както и банката, чрез която ще се извършва изплащането на компенсацията. Изплаща се компенсация за вземанията, възникнали в резултат на невъзможност инвестиционният посредник да върне клиентските активи в съответствие със законовите и договорните условия. Клиентски активи са паричните средства, финансовите инструменти и другите активи на клиентите на инвестиционния посредник, които той държи, администрира или управлява за тяхна сметка във връзка с предоставените от него услуги по чл. 5, ал. 2 и 3 от Закона за пазарите на финансови инструменти, включително лихвите, дивидентите и други подобни плащания. В клиентските активи на инвестиционните посредници - банки, не се включват влоговете по смисъла на § 1, т. 1 от допълнителната разпоредба на Закона за гарантиране на влоговете в банките. Размерът на вземането се определя към датата на постановяване на решението по чл. 77б, ал. 1 в съответствие със законовите и договорните условия, като оценката на клиентските активи се извършва при условия и по ред, определени в наредба. Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.

Не се изплаща компенсация на:

1. членовете на управителния и контролния орган на инвестиционния посредник, както и на неговите прокуристи;

2. лицата, които притежават пряко или непряко 5 или над 5 на сто от гласовете в общото събрание на инвестиционния посредник или могат да го контролират, както и на лицата, принадлежащи към същата група, към която принадлежи и инвестиционният посредник, за която се изготвят консолидирани отчети;

3. регистрирания одитор, одитирал годишния финансов отчет на инвестиционния посредник;

4. съпрузите, роднините по права линия без ограничения, по съребрена линия до втора степен включително и по сватовство до втора степен включително на лицата по т. 1, 2 и 3;

5. инвестиционните посредници;

6. кредитните институции;

7. застрахователите;

8. пенсионните и осигурителните фондове;

9. инвестиционните дружества от затворен тип, колективните инвестиционни схеми и дружествата със специална инвестиционна цел;

10. държавата и държавните институции;

11. общините;

12. Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти, Фонда за гарантиране на влоговете в банките и Гаранционния фонд по чл. 287 от Кодекса за застраховането ;

13. инвеститорите, които са се възползвали от обстоятелства, свързани с посредника и довели до влошаването на финансовото му състояние, както и на инвеститорите, допринесли за това състояние;

14. други професионални клиенти по смисъла на § 1, т. 9 от допълнителните разпоредби на Закона за пазарите на финансови инструменти .

Фондът не изплаща компенсация за вземания, възникнали от и/или свързани със сделки и действия, представляващи “изпиране на пари” по смисъла на чл. 2 от Закона за мерките срещу изпирането на пари , ако деецът е осъден с влязла в сила присъда. Фондът се преобразува, прекратява и ликвидира със закон. При ликвидация на фонда, след изплащането на задълженията му, остатъкът от неговото имущество се разпределя между инвестиционните посредници пропорционално на вноските, платени от тях, с изключение на инвестиционните посредници, чиито задължения към клиентите са изплатени от фонда. Комисията приема правилник за устройството и дейността на фонда, който се обнародва в “Държавен вестник”. Сметната палата упражнява контрол върху дейността на фонда.

Допълнителна подробна информация за Политиката за третиране на конфликти на интереси на “ИП Фаворит” АД

ИП предоставя Политиката за третиране на конфликти на интереси на Клиентите си на хартиен носител или чрез Интернет страницата на ИП при условията на чл. 15 НИДИП.

Информация по чл. 10, ал. 1, 2, 4, 5 и 6 и чл. 18 от НИДИП

1. ИП предоставя на Клиента и на потенциален Клиент Общо описание на финансовите инструменти, предлагани от “ИП Фаворит” АД и рисковете, свързани с тях, съобразено със статута на Клиента (професионален или непрофесионален) и с посоченото в чл. 10, ал. 1, 2, 4, 5 и 6 от НИДИП съдържание на хартиен носител, по e-mail, предоставен от Клиента или чрез Интернет страницата на ИП. ИП предупреждава изрично всички Клиенти за обстоятелството, че могат да поемат финансови и други допълнителни задължения, като резултат от сделки с финансови инструменти, включително непредвидени задължения, допълнителни към разходите за придобиване на инструментите.

2. ИП предоставя на непрофесионалните си и потенциалните си непрофесионални Клиенти информация за разходите и таксите по сделките със съдържанието по чл. 18, ал. 1, т. 1 – 4, която се включва в нареждането. Комисионните на ИП се посочват отделно от останалите разходи и такси и се определят съобразно Тарифата на “ИП Фаворит” АД. Клиентът декларира получавнето на информацията по тази т. 1 и 2 в договора, а информацията за разходи,такси и комисионни, включена в нареждането - с подписване на нареждането.

Условия и критерии, по които ИП определя Клиентите като професионални, непрофесионални или приемлива насрещна страна – информация по чл. 12 от НИДИП

1. Клиенти, които се смятат за професионални клиенти по отношение на всички инвестиционни услуги, инвестиционни дейности и финансови инструменти:

1.1. Лица, за които се изисква издаването на разрешение за извършванетона дейност на финансовите пазари или чиято дейност на тези пазари ерегулирана по друг начин от националното законодателство на държава членка,независимо от това дали е съобразено с Директива 2004/39/ЕО на Европейскияпарламент и на Съвета, както и лица, получили разрешение за извършване натези дейности или по друг начин регулирани от законодателството на третадържава, както следва:

а) кредитни институции;

б) инвестиционни посредници;

в) други институции, които подлежат на лицензиране или се регулират подруг начин;

г) застрахователни дружества (компании);

д) предприятия за колективно инвестиране и техните управляващидружества;

е) пенсионни фондове и пенсионноосигурителните дружества;

ж) лица, които търгуват по занятие за собствена сметка със стоки илидеривативни финансови инструменти върху стоки;

з) юридически лица, които предоставят инвестиционни услуги илиизвършват инвестиционни дейности, които се изразяват единствено в търгуванеза собствена сметка на пазарите на финансови фючърси или опции или другидеривативни финансови инструменти на паричния пазар единствено с целхеджиране на позиции на пазарите на деривативни финансови инструменти, иликоито търгуват за сметка на други участници на тези пазари, или определятцени за тях и които са гарантирани от клирингови членове на същите пазари,когато отговорността за изпълнението на договорите, сключени от такива лица,се поема от клирингови членове на същите пазари; и) други институционални инвеститори.

1.2. Големи предприятия, които отговарят поне на две от следните условия:

а) балансово число - най-малко левовата равностойност на 20 000 000евро;

б) чист оборот - най-малко левовата равностойност на 40 000 000 евро;

в) собствени средства - най-малко левовата равностойност на 2 000 000евро.

1.3. Национални и регионални органи на държавната власт, държавни органи,които участват в управлението на държавния дълг, централни банки,международни и наднационални институции като Световната банка, Международният валутен фонд, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка и други подобни международни организации.

1.4. Други институционални инвеститори, чиято основна дейност е инвестиране във финансови инструменти, включително лица, които извършватсекюритизация на активи или други финансови транзакции.

2. Клиенти, които могат да бъдат смятани по тяхно искане за професионални клиенти ако отговарят едновременно на поне два от следните критерии:

а) през последната година лицето е сключвало средно за тримесечие по 10 сделки със значителен обем на съответен пазар;

б) стойността на инвестиционния портфейл на лицето, който включвафинансови инструменти и парични депозити, е повече от левовата равностойностна 500 000 евро;

в) лицето работи или е работило във финансовия сектор не по-малко отедна година на длъжност, която изисква познания относно съответните сделки или услуги.

3. Процедура: Клиентите могат да поискат да бъдат третирани като професионални клиенти при спазване на следната процедура:

а) клиентите трябва да поискат писмено пред ИП да бъдат третирани като професионални клиенти общо в договора с ИП или във връзка с определениинвестиционни услуги или сделки или с определен вид сделки или инвестиционен продукт в конкретното нареждане;

б) ИП предупреждава Клиентите си с тази Информация, чието получаване те декларират, че няма да се ползват от съответната защита при предоставянетона услуги и извършването на дейности от ИП, както и от правото да бъдат компенсирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите във финансови инструменти, ако поискат статут на професионален Клиент, за конкретното нареждане, за което Клиентът е поискал да бъде считан за професионален или за всички нареждания, ако е определен като професионален Клиент в договора с ИП;

в) Клиентът декларира, че е уведомен за последиците по буква"б";

г) преди Клиентът да вземе решение относно третирането си като професионален клиент, ИП предприема необходимите действия, за да е сигурен, че Клиентът отговаря на изискваниятана т. 1.

4. Определянето на Клиент като приемлива насрещна страна се извършва от ИП само по инициатива и искане на Клиента при условията и процедурата по предходните точки. ИП уведомява изрично с тази Информация Клиентите, поискали третиране като приемлива насрещна страна, че ще се ползват от степен на защита като професионални клиенти, както и че имат право писмено да поискат от ИП по-висока степен на защита.

5. Клиенти, които не отговарят на критериите по т. 1, 2 и 4, се считат за непрофесионални. В случай, че Клиентът не предостави информацията по чл. 21, предоставената информация е непълна или невярна, ИП има право да не спазва задължението си по чл. 28, ал. 4 от ЗПФИ като уведоми писмено за това Клиента. Предходното изречение се прилага и в случаите на преценка от страна на ИП за подходяща услуга.

 

Информация за Политиката за изпълнение на клиентски нареждания на “ИП Фаворит” АД – чл. 4 от НИДИП

1. ИП изпълнява задължението по чл. 4 от НИДИП като предоставя Политиката за изпълнение на клиентски нареждания на Клиентите си на хартиен носител, по e-mail или чрез Интернет страницата на ИП като изисква от тях декларация относно приемането на Политиката. ИП отказва изпълнение на нареждания за Клиент, който не приема, съответно откаже да декларира дали приема, Политиката за изпълнение на клиентски нареждания на “ИП Фаворит” АД, освен в случаите по чл. 3, ал. 4 от НИДИП.

2. ИП предупреждава изрично , че специалните инструкции на Клиента могат да попречат на ИП да предприеме необходимите действия за постигане на най-добър резултат при изпълнение на нарежданията им в съответствие с Политиката за изпълнение на клиентски нареждания на “ИП Фаворит”АД, за тази част от нареждането, до която се отнасят специалните инструкции. Клиентите на ИП декларират обстоятелството по изречение първо при подписване на договор с ИП.

3. Информацията по т. 1 се предоставя на Клиентите в подходящ срок преди да започне предоставянето на услуги от ИП, включващи изпълнение на нареждания за тяхна сметка.

 

РАЗКРИВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ГЛАВА 15 на НАРЕДБА № 35

Обща информация

„ИП Фаворит” АД е лицензиран инвестиционен посредник /решение № 03-ИП/16.02.1998 г. на Комисията по ценните книжа и фондовите борси/ с предмет на дейност сделки с ценни книжа за чужда сметка и посредничество за сключване на такива сделки, управление на индивидуални портфейли от ценни книжа и пари, инвестиционни консултации относно ценни книжа, консултации и анализи на дружества относно финансиране на дейността им, капиталовата им структура, промишлената стратегия и свързани с това въпроси, както и консултации и услуги относно преобразуване на дружества и сделки по придобиване на предприятия; изготвяне на проспекти за публично предлагане на ценни книжа; представителство на притежатели на ценни книжа пред емитента на ценните книжа и на общи събрания на притежателите на ценни книжа.

Разкриване на информация

„ИП Фаворит” АД (ИП) разкрива публично информация относно целите и политиката си във връзка с управлението на риска, за всеки риск поотделно. Целите и политиката на „ИП Фаворит” АД, във връзка с управлението на рисковете са ясно и изчерпателно определени в Правилата за управление на риска и оценка на капитала, в съответствие с характера, обхвата и комплексността на дейността на ИП. Основен принцип в политиката по управление на риска е принципът на разделяне на отговорностите на всички функционални нива. Изпълнението на целите, политиката и принципите се гарантират с ясно определени и прозрачни нива на отговорност, ефективни процедури за установяване, мониторинг и управление на рисковете на които е или може да бъде изложен ИП, както и адекватни механизми за вътрешен контрол. Функциите по управление, отчитане, наблюдение и редуциране на рисковете, на които ИП е или може да бъде изложен, се изпълняват от Отдел „Контрол и управление на риска” на ИП. „ИП Фаворит” АД включва в системата по контрол и управление на риска само рискове, които са измерими и управляеми.

Поддържаната от „ИП Фаворит” АД политика за хеджиране и редукция на риска включва непрекъснат и надежден процес по установяването, управлението и наблюдаването на рисковете, който има за цел да редуцира влиянието на външните и вътрешните рискови фактори върху дейността на ИП, включително на рисковете произтичащи от макроикономическата среда.

Процедури

1. Процедурите за оценка и управление на отделните видове риск включват:

а) идентифициране на отделните външни и вътрешни данни, факти и събития влияещи върху дейността на инвестиционния посредник;

б) идентифициране и измерване на риска;

в) конкретни методи за управление на всеки вид риск и основни допускания и изходни параметри за прилагането на избрания метод;

г) наблюдаване, оценка и контрол на риска;

д) докладване на риска.

Методите за ограничаване на рисковите фактори (хеджиране) имат приоритет пред методите за управление на средствата при контрола на риска.

Измерването, анализирането и наблюдаването на рисковите фактори се извършва ежедневно за търговския портфейл и ежемесечно за инвестиционния портфейл от служителите в отдела по управление на риска при инвестиционния посредник.

3. Оценката на риска се извършва на база на анализ на следните компоненти:

а) основните и значими дейности при инвестиционния посредник;

б) вида и нивото (степента) на присъщите за инвестиционния посредник рискове;

в) адекватността на действащите контролни системи за управление на риска;

г) обща оценка на риска.

Рискови фактори

Рисковите фактори, които оказват влияние върху дейността на инвестиционния посредник, са свързани и обусловени от характера и обхвата на конкретно извършваната от него дейност. Всички рискови фактори, разгледани в настоящите правила следва да се възприемат в контекста на конкретния обхват на дейността, осъществявана от инвестиционния посредник. ИП не разглежда някои рискови фактори, като напр. валутен риск и стоков риск, поради изключването на чуждестранните валути и борсово търгуваните стоки или стокови деривативни инструменти от възможните инвестиции за портфейла на инвестиционния посредник. При промяна на своята инвестиционната си политика ИП незабавно ще предвиди механизми за наблюдение, оценка и управление на тези и други нововъзникнали рискове.

Рисковите фактори, които оказват влияние върху дейността на инвестиционния посредник, са:

а) пазарен риск – вероятността да се понесат загуби или да не се реализира печалба под въздействието на неблагоприятни промени в цените на ценни книжа, пазарните лихвени проценти, валутни курсове и други;

б) сетълмент риск и кредитен риск на насрещната страна и от големи експозиции – вероятността да се нарушат капиталовите изисквания на инвестиционния посредник;

в) операционен риск – вероятността да се понесат загуби в резултат на неподходящи или неправилни вътрешни процедури, грешки на длъжностни лица при инвестиционния посредник, вкл. в офисите му или от вътрешни събития;

г) правен риск – вероятността да се понесат загуби в резултат на нарушения или неспазване на законовите и подзаконови нормативни актове или вътрешно-дружествените документи;

д) репутационен риск – възможността от негативни публикации и изявления в средствата за масова информация, електронните медии и други, касаещи инвестиционния посредник, верни или неверни, което да доведе до намаление на клиентската база, приходите или до завеждане на съдебни дела;

е) бизнес-риск – възможността под влиянието на различни фактори от външната среда – макроикономически, политически и други, както и от условията за работа в тази среда, да се причинят негативни последици в дейността на инвестиционния посредник

ж) позиционен риск (общ и специфичен) – риск от промяната на цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент – свързан с емитента на базовия инструмент, както и риска от промяната в цената на дадения инструмент, поради промяна в равнището на лихвените проценти;

з) риск от концентрация – риск от не съчетаване на падежите между експозициите и кредитната им защита, както и риска, който възниква при прилагането на техники за редукция на кредитния риск и на големите индиректни кредитни експозиции;

и) ликвиден риск – възможността инвестиционния посредник да не разполага с достатъчно средства за посрещане на задълженията си, когато те станат изискуеми и невъзможността да реализира свои активи при подходяща цена и в приемливи срокове;

й) лихвен риск – риск от колебания в лихвените проценти, дотолкова доколкото лихвоносните активи и лихвените пасиви падежират или търпят промени в лихвените равнища по различно време и в различна степен.

к) очаквани и неочаквани рискове според начина на измерване:

- очакваните рискове подлежат на измерване и се включват в цената на съответните финансови инструменти

- неочакваните рискове са вероятности и са свързани с неочакван обрат на пазара;

Кредитен риск и риск на насрещната страна

Кредитният риск при инвестиционния посредник има два основни компонента:

1. риск от неизпълнение на контрагента в маржин сделки (заемни сделки) на капиталовия пазар – фючърси, суапове, опции, дялове и акции;

2. продуктов риск, който се измерва с евентуалната загуба при неизпълнение на задълженията от ответната страна в сделката.

Кредитният риск от контрагента е рискът контрагента по определена сделка да изпадне в неизпълнение преди окончателния сетълмент на паричните потоци на сделката. Кредитният риск от контрагента възниква по:

1. сделки с деривативни инструменти;

2. репо-сделки;

3. транзакции с удължен сетълмент.

Експозициите към кредитен риск от контрагента участват при претеглянето на експозициите към кредитен риск. За изчисляване на рисково-претеглените активи за кредитен риск, ИП използва стандартизираният метод, регламентиран в Наредба № 35.

Процедурата по одобряване, изменение, подновяване и рефинансиране на кредитни сделки се приема от Съвета на директорите на „ИП Фаворит” АД при следните правила:

1. лимитите за сделки се определят на база на сумата на капитала, която инвестиционния посредник би подложил на риск по индивидуални клиенти;

2. лимитите са в процент от общата капиталова база на инвестиционния посредник или като процент от общия кредитен еквивалент;

3. общ лимит на заемните сделки е максималната кредитна рискова експозиция, която се определя и преразглежда Съвета на директорите на ИП.

Остатъчен риск

ИП следи и контролира остатъчния риск, произтичащ от по-ниска ефективност от очакваната на използваните техники за редуциране на кредитния риск и на очакваната загуба. Когато се отчита редуциране на кредитния риск или на очакваната загуба, инвестиционният посредник извършва и цялостна оценка на кредитния риск на базисната експозиция. При репо-сделките нетният размер на експозицията се счита за базисна експозиция.

За изчисляване на рисково-претеглените експозиции по стандартизирания подход за кредитен риск инвестиционният посредник може да отчита редуциране на кредитния риск, когато са изпълнени нормативните изисквания. Експозиция с призната кредитна защита не може да получи по-високо рисково тегло, отколкото без признаване на защитата.

Техниките, използвани за доставка на кредитна защита, действията и предприетите стъпки следва да осигуряват споразумения за кредитна защита, които са правно валидни и изпълними във всяка относима юрисдикция. ИП предприема подходящи действия за осигуряване на ефективността на споразуменията за кредитна защита като:

1. в случай на обезпечена кредитна защита активите, които се признават за обезпечение, трябва да са достатъчно ликвидни и тяхната стойност в дългосрочен план да е толкова надеждна, че да осигури ефективност на кредитната защита, като се взема под внимание използваният метод за изчисляване на стойността на рисковопритеглените експозции и допустимата степен на признаване на активите;

2. в случай на обезпечена кредитна защита инвестиционният посредник заемодател има право на бърза реализация или на задържане на активите, използвани за защита на заемите в случай на неизпълнение на задължението, неплатежоспособност или несъстоятелност на длъжника или друго кредитно събитие, определено в документите по сделката. Когато е подходящо, същите действия се предприемат срещу попечителя на обезпечението. Степента на корелация между стойността на активите, използвани за защита, и кредитното качество на длъжника не трябва да е прекомерна.

Риск от концентрация

Рискът от концентрация е неадекватна диверсификация на експозиции към клиенти, групи свързани клиенти, клиенти от един и същ икономически отрасъл, географска област или възникнал от една и съща дейност, което може да причини значителни загуби, както и рискът, свързан с големи непреки кредитни експозиции.

Правила и процедури:

1. ИП ежедневно да следи своите експозиции към едно лице или към група свързани клиенти, която не може да надхвърля 25 на сто от собствения му капитал.

2. ИП уведомява Комисия за финансов надзор най-късно до следващия работен ден за всяка нововъзникнала голяма експозиция (нетната стойност е по-голяма или равна на 10 на сто от собствения капитал на инвестиционния посредник), както и за всяко нарастване с над 20 на сто спрямо размера на съществуващата голяма експозиция при предходното уведомление, включително за датата и за причините за това нарастване.

3. ИП следи ежедневно и експозициите си към издатели на обезпечение за прекомерна концентрация и да уведоми Комисията при наличието на такава.

4. ИП наблюдава и контролира големите си експозиции в съответствие с чл. 74 – 82 от Наредба № 35.

5. ИП създава и поддържа системи за наблюдение и контрол на големите експозиции, свързани с поемане на емисии в периода между датата на първоначалния ангажимент и работен ден първи, отчитайки рисковете, свързани с конкретния пазар.

6. ИП изчислява общите експозиции към индивидуални клиенти или група свързани клиенти чрез сумиране на експозициите, възникнали от сделките в търговския портфейл и в инвестиционния портфейл.

Риск, свързан със секюритизацията

Инвестиционният посредник наблюдава и оценява риска, възникващ от секюритизационни сделки, при които е инициатор или спонсор, за да се осигури, че икономическата същност на сделката е напълно отразена при оценката на риска и при вземането на управленски решения.

Правила и процедури:

1. При традиционна секюритизация инвестиционният посредник инициатор не включва секюритизираните експозиции и съответстващата на тях загуба при изчисляването на рисковопритегления размер на експозииците за кредитен риск.

2. При синтетична секюритизация инвестиционния посредник инициатор изчислява рисковопретегления размер и очакваната загуба на секюритизираните експозиции, съгласно разпоредбите на т. 2 – 4 от Приложение № 7 към Наредба № 35.

3. Рисковопретегленият размер на секюритизиращите позиции участва при изчисляването на рисковопретегления размер на експозициите за кредитен риск.

4. Рисковите тегла, приложими спрямо стойността на секюритизиращите позиции, се определят съгласно тяхната степен на кредитно качество.

5. Ако инвестиционен посредник има експозиции в различни секюритизиращи траншове, той третира всеки транш като отделна секюритизираща позиция.

6. Секюритизиращите позиции включват експозиции от секюритизация, произтичаща от деривативни инструменти върху лихвени проценти или валутни деривативни инструменти.

Пазарен риск

Пазарният риск е риск от загуби, възникващи от движенията в пазарните цени на дълговите (лихвените) и капиталовите инструменти от търговския и инвестиционния портфейл на инвестиционния посредник. Отдалечаването на една инвестиция от паричния пазар, увеличава пазарния риск и намалява стойността на инвестицията.

Капиталовото изискване за пазарен риск, както и рисковопретеглените активи се изчисляват чрез:

1. стандартизиран подход за пазарен риск;

2. подход базиран на вътрешни модели;

3. комбинация от двата подхода.

Лихвен риск

Лихвеният риск е рискът от промяна в цената на финансов инструмент в резултат на промяна в равнището на лихвените проценти в случай на търгуван дългов инструмент или дериват или в случай на капиталов инструмент или дериват поради промени на капиталовия пазар, несвързани с конкретни характеристики на отделните инструменти.

Правила и процедури:

1. Отделът по управление на риска свързва управлението на лихвения риск с управлението на активите и пасивите и тяхната доходност, анализа на дисбаланса и лихвените маржове.

2. За оценка на лихвения риск се разработват системи за оценка и управление на риска, произтичащ от потенциалната промяна в лихвените проценти, който оказва влияние върху дейностите свързани с управление на инвестиционния портфейл (като напр. GAP анализ, симулационен метод или метод на дюрацията).

Операционен риск

Операционният риск е рискът от загуба в резултат на неподходящо или неправилни вътрешни процедури, грешки на лица и системи или от вътрешни събития, включително правен риск. Операционно събитие е събитие, което може да доведе до отрицателен икономически резултат и/или до допълнителни разходи и до отклонение на реализираните от очакваните резултати от дейността. Загуба от операционно събитие е финансовият ефект, свързан с проявление на операционни събития и подлежащ на оповестяване във финансовите отчети на ИП, включително пропуснати ползи.

Капиталовото изискване за операционен риск се изчислява по един от следните подходи:

1. подход на базисния индикатор;

2. стандартизиран подход;

3. усъвършенствани подходи.

ИП изчислява капиталовото изискване за операционен риск, включвайки очакваната и неочакваната загуба.

Ликвиден риск

Ликвидният риск, наричан още риск на финансирането е този, при който инвестиционният посредник ще срещне трудности при набавяне на финансови средства за изпълнение на ангажименти, свързани с финансови инструменти. Причина за ликвидния риск може да бъде невъзможността да се реализира бързо финансов актив на стойност, близка до справедливата му стойност.

Правила и процедури:

1. Отделът по управление на риска извършва периодичен анализ на матуритетната структура на активите и пасивите на инвестиционния посредник в лева и валута, както и оперативно следи паричните потоци.

2. Съветът на директорите на ИП одобрява лимити за размера на инвестиционния портфейл като процент от всички активи, с цел избягване на ликвидна криза, както и процедури за тяхното приемане, наблюдение и изменение, неразделна част от настоящите правила. В процедурите се регламентира и механизма за намаляване до оптималния минимум на вложенията на инвестиционния посредник в слаболиквидни и недоходоносни активи.

3. Политиката на инвестиционния посредник по управление на ликвидния риск включва задължително планове за ликвидност, обхващащи както планираното, така и предсрочното погасяване, когато инвестиционният посредник е инициатор на револвиращи секюритизационни сделки, включващи условия за предсрочно погасяване.

Позиционен риск

Позиционният риск се състои от два компонента:

1. Първият компонент е неговия специфичен риск, който е рискът от промяна в цената на даден инструмент в резултат на фактори, свързани с емитента или в случай на деривативен инструмент – свързани с емитента на базовия инструмент;

2. Вторият компонент на позиционния риск е неговият общ риск, който е рискът от промяната в цената на дадения инструмент поради промяна в равнището на лихвените проценти, когато се отнася до търгувани дългови инструменти или деривативни дългови инструменти или промяната в цената на дадения инструмент поради промени на пазара на акции, несвързани с конкретни характеристики на отделните ценни книжа, когато се отнася до акции или деривативни инструменти върху акции.

По отношение на позиционния риск ИП следва политика за определяне на ефективна структура от ценни книжа чрез диверсификация на портфейла от ценни книжа, гарантиращи минимизиране на потенциалните загуби от негативното движение на цените на отделните ценни книжа в портфейла на инвестиционния посредник, както и конкретен модел за измерване на еластичността на финансовия актив по отношение на ценовата динамика на капиталовия пазар (напр. “?-коефициент”).

Отдел „Контрол и управление на риска”

Отделът по контрол и управление на риска е самостоятелно и независимо звено в рамките на структурната организация на „ИП Фаворит”, което разработва и прилага общата политика по контрол и управление на риска, застъпена във вътрешните актове на ИП. Служителите от отдела имат следните основни отговорности:

а) установяват рисковете, на които инвестиционния посредник е подложен или би могъл да е подложен съобразно изискванията на Наредба № 35 и извършват всички необходими действия за прилагане на адекватни модели за управление и оценка, включително участват при разработването на вътрешни модели за управление на риска, тогава когато инвестиционният посредник реши да не се прилагат общоприети модели за оценка на риска;

б) наблюдават рисковете, относими към дейността на инвестиционния посредник, извършват периодични проверки за адекватност и корекции на моделите, ако това е необходимо;

в) правят оценка на видовете и разпределението на вътрешния капитал, необходим за адекватното покритие на рисковете съобразно следваната от „ИП Фаворит” АД политика на капиталова адекватност и ликвидност;

г) разработват програми за действие при непредвидени обстоятелста, както и програми и тестове на моделите и механизмите по управление на риска;

д) съставят и съхраняват необходимата документация, включително препоръки, програми, правила и други относно поддръжката на стойността, видовете и разпределението на вътрешния капитал по б. “в”, в това число периодичен преглед за адекватност по чл. 142, ал. 4 от Наредба № 35;

е) при необходимост и/или в случаите по чл. 153, ал. 3 от Наредба № 35 съставят проекти за разкриване на информация и ги предлага за одобрение на изпълнителния директор, включително правят оценка относно адекватността на информацията, при условията на чл. 152 и 153 от Наредба № 35;

ж) подпомагат с конкретни разработки Съвета на директорите и изпълнителните директори при определяне политиката по управление на риска, на лимитите за сделки на пазара на ценни книжа и пределно допустимите нива по основните видови риск;

з) изготвят обосновани предложения за актуализиране или усъвършенстване на правилата за управление на риска и за промени на лимитите за сделки на пазара на ценни книжа и на нивата на риск и да ги внасят за одобрение от Съвета на директорите на инвестиционния посредник;

и) подпомагат отделите при определяне на количествено измеримите и неизмеримите рискове, както и наблюдават, анализират и оценяват риска при различните дейности, осъществявани от ИП;

й) адаптират готови модели за измерване на риска и наблюдаване на рисковите фактори върху дейността на „ИП Фаворит” АД;

к) събират, оценяват и организират постъпването в базата от данни на вътрешна и външна информация.

Информация във връзка с прилагането на Наредба № 35

Наименование на инвестиционния посредник, който разкрива информация : „ИП Фаворит” АД

Информация относно спазването на изискванията по чл. 21 и чл. 142, ал. 3 и 4 :

1. Обобщена информация за методите, използвани от инвестиционния посредник за оценка на адекватността на вътрешния му капитал, необходим за извършване на текущата и бъдещата му дейност:

ИП изчислява всички капиталови изисквания, съгласно разпоредбите на чл. 21 и чл. 142, ал. 3 и 4, а именно:

-?за покриване на кредитен риск, кредитен риск на насрещната страна, риск от разсейване, сетълмент риск при свободни доставки: по стандартизирания подход, определен в Наредба № 35 за капиталовата адекватност и ликвидност на инвестиционните посредници.

-?общите капиталови изисквания за операционен риск: съгласно базисен индикатор, по Приложение № 8 от Наредба № 35.

2. Стойността, представляваща 8% от стойността на рисковопретеглените експозиции за всеки клас експозиция, определена по чл. 107 - за инвестиционен посредник, изчисляващ стойността на рисковопретеглените експозиции съгласно глава дванадесета, раздел I:

Към 31.12.2009 г., ИП изчислява стойността на рисковопретеглените експозиции съгласно Глава дванадесета, раздел I от Наредба № 35.

 

Информация по чл. 150 на Наредба № 35

Съгласно изискванията на чл. 150 „ИП Фаворит” АД разкрива публично информация въз основа на приети Правила относно разкриването на информация, приети с протокол от Съвета на директорите. Функциите по контрол на изпълнението за публично разкриване на информация, включително обхват, честота и адекватност, се изпълняват от отдел „Вътрешен контрол” в „ИП Фаворит” АД.

„ИП Фаворит” АД разкрива публично обстоятелствата по чл. 147 и 148 от Наредба № 35 най-малко веднъж годишно, освен ако ИП не установи необходимост от по-често оповестяване на тази информация при условията,посочени в Наредба № 35 и вътрешните актове на ИП.

„ИП Фаворит” АД публикува подлежащата на разкриване информация на своята интернет страница или я предоставя на хартиен носител при поискване от негови клиенти или заинтересовани лица. Ако разкриваната информация не е включена във финансовите отчети на „ИП Фаворит” АД, ИП указва мястото, къдета тази информация може да бъде намерена. Счита се, че „ИП Фаворит” АД е изпълнил задълженията си по разкриване на информация по този раздел, когато разкрива еквивалентна информация за счетоводни, законови и други цели.

Информация относно собствения капитал: отчет за капиталова адекватност и ликвидност към 31.12.2009 г.